Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na III. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa
bude konať 31. marca 2014, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na II. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

3. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici - riaditeľ Úradu TSK

4. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - ved.odd.práv., SMaVO

5. Návrh na zmenu Uznesenia č. 136/2010 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 25.10.2010.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného 

6. a) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu TSK na roky 2014- 2016.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

b) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2016.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného

7. Návrhy na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover. riadením odb. školstva

8. Návrh „Optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a optimalizácie siete študijných odborov a učebných odborov.“
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover. riadením odb. školstva

9. Návrhy na vyradenie a zaradenie škôl a školských zariadenív zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z/do siete a zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover. riadením odb. školstva
a) Návrh na zmenu sídla Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová.
b) Návrh na zmenu sídla Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.
c) Návrh na zmenu sídla Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky.
d) Návrh na zmenu názvu Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom a jej súčastí.
e) Návrh na zmenu názvu školy Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a návrh na vyradenie zo siete škôl, školských zariadení SR školy s názvom Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom a jej súčastí.
f) Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie zo siete škôl, školských zariadení Slovenskej republiky.

10. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover. riad. odb. školstva

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia, Jablonská 5, Myjava, so sídlom Jablonská 5, 907 01 Myjava.
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 3. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia  M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín.
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza.
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.
 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 9. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov.
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová.
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Športového gymnázia, Staničná 6, Trenčín, so sídlom Staničná 6, 911 05 Trenčín.
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.
 13. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza.
 14. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín, so sídlom M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín.
 15. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie, Hviezdoslavova 330/17, Ilava, so sídlom Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava.
 16. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom,  so sídlom Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom .
 17. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.
 18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.
 19. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.
 20. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín, so sídlom J. Braneckého 4, 911 67 Trenčín.
 21. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
 22. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8,    907 01 Myjava.
 23. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
 24. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 25. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy strojníckej, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica.
 26. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
 27. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Jánošíkova 4,  915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 28. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 29. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 30. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá, so sídlom Športová 675, 916 01 Stará Turá.
 31. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová, so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová.
 32. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Farská 7, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.
 33. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.
 34. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské.
 35. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín, so sídlom Staničná 4, 911 05 Trenčín.
 36. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza.
 37. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, Púchov, so sídlom T. Vansovej 1054/45,   020 32 Púchov.
 38. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 39. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
 40. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza.
 41. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
 42. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín.
 43. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske
 44. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky
 45. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín
 46. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Školy v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie.

11. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: PhDr. Elena Behrová - vedúca odboru soc. pomoci

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - JAVORNÍK, 018 13 Papradno č. 12.
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce, 913 05 Adamovské Kochanovce 122.
 3. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – AVE, ul. Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou, ul. Textilná č. 900, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, 017 01 Považská Bystrica, Zakvášov 1935/453.
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno.
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Chmelinec, Hoštinská č. 1620, 020 01 Púchov.
 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín.
 9. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – DOMINO, Veterná č. 11, 971 01 Prievidza.
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou č. 344, 916 11.
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci, ul. Viničná č. 17, 971 01 Prievidza V, časť Veľká Lehôtka.
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská č. 77, 907 01  Myjava.
 13. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 10, 911 08 Trenčín.
 14. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, ul. J. Smreka 486, 020 01 Púchov – Kolonka.
 15. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61 Lednické Rovne.
 16. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10.
 17. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, ul. Školská 806/3, 914 42 Horné Srnie.
 18. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – LÚČ, 018 52 Pruské č. 399.
 19. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ, 918 21 Dolný Lieskov č. 197.
 20. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca, 913 08 Nová Bošáca 68.
 21. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ul. Bernolákova č. 14/604.
 22. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – Partizánske, Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske.
 23. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Domov sociálnych služieb – Púchov – Nosice, 020 01 Púchov – Nosice 57.
 24. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – SLOVEN, 018 54 Slávnica 68.
 25. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Domov sociálnych služieb – Zemianske Podhradie, 913 07 Zemianske Podhradie č. 4.

12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Ing. Marta Šajbidorová - pover. ved. odboru kultúry

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Hvezdárne v Partizánskom.
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.
 3. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.
 4. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Považskej knižnice v Považskej Bystrici.
 5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.
 6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave.
 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
 9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.
 12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

13. Návrh na odvolanie a na voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti.
Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici - riaditeľ Úradu TSK

14. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2013.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2013.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

16. Informatívne správy:
a) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v Strednej odbornej škole, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom a o prijatých opatreniach.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover. riad. odb. školstva
b) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín a o prijatých opatreniach.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover. riad. odb. školstva
c) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach v NsP Považská Bystrica.
Predkladá: Mgr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odb. zdrav. a HF
d) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v NsP Myjava.
Predkladá: Mgr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odb. zdrav. a HF

17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

18. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK