Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na IV. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa
bude konať 26. mája 2014, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrh na zmenu uznesenia č. 550/2008 v znení uznesenia č. 636/2013 bod I. písmeno B.
  Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru regionálneho rozvoja
 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.
  Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho kraja číslo 17/2012 z 19. decembra 2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
  Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
 6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: PhDr. Elena Behrová – vedúca odboru sociálnej pomoci
 7. Návrh na zrušenie zastúpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli.
  Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici – riaditeľ Úradu TSK
 8. Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave  za rok 2013 zmluvným dopravcom.
  Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy
 9. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013.
  Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného
  b) Stanovisko hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2013.
  Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
 10. Návrhy na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - vedúci oddelenia právneho, SMaVO
 11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 2014.
  Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK
 12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 13. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK