Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na IV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na IV. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať


v pondelok 27. marca 2023 o 13.00 h

v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2022.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Oddelenie právneho, SMaVO

 1. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina na pozemkoch registra EKN parcelné čísla 838, 842/1, 863, 868, 879, 883 v k. ú. Bojnice a parc. č. 1579/3 v k. ú. Dubnica.
 2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
 3. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech SPP - distribúcia, a. s., Bratislava.
 4. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Považská Bystrica.
 5. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 1047, 4007 k. ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Davida Lobotku.

 

 1. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Oddelenie právneho, SMaVO

 

 1. Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a zmluvy o poskytnutí dotácie neziskovej organizácii Kreatívny inštitút Trenčín, n.o..

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného

 

 1. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký – vedúci Odboru dopravy

 

 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD. – vedúci Odboru školstva a kultúry

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom, so sídlom Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 3. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Gymnázia, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.

 

 1. Návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov k projektom v rámci programu Erasmus+.

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD. – vedúci Odboru školstva a kultúry

 1. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „S angličtinou do Európy“ v rámci programu Erasmus+, realizovanému Gymnáziom Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 2. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „Akreditácia pre individuálnu organizáciu“ v rámci programu Erasmus+, realizovanému Gymnáziom Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

 

 1. Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Ul. SNP 413/8, Myjava ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava do siete škôl a školských zariadení SR.

Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD. – vedúci Odboru školstva a kultúry

 

 1. Správa o preskúmaní Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru regionálneho rozvoja

 

 1. Správa o plnení Krajskej koncepcie Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.  

Predkladá: Ing. Martina Lamačková – vedúca Odboru regionálneho rozvoja

 

 1. Návrh na schválenie dokumentu Etický kódex volených predstaviteľov TSK.

Predkladá: Mgr. Ladislav Tóth, PhD. - osoba poverená dohľadom nad dodržiavaním protikorupčných pravidiel v TSK

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

 

Ing. Jaroslav  Baška, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK