Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na VI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na VI. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa
bude konať 7. júla 2014, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. a V. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
 3. Návrh na zmenu Organizačnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
 4. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
 5. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - ved.odd.práv., SMaVO

  a) Návrh na zverenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne v k.ú. Drietoma do správy správcu - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín.

  b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch CKN parc.č. 2493/49, 2493/50 a 2493/51 k.ú. Nové Mesto nad Váhom na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú distribučnú, a.s..

  c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku CKN parc.č. 1710 k.ú. Uhrovec na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu pre Západoslovenskú distribučnú, a.s..

 6. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - ved.odd.práv., SMaVO
 7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - vedúci odd.práv.,SMaVO
 8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK číslo 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region. rozvoja
 9. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Predkladá: PhDr. Elena Behrová - vedúca odboru soc. pomoci
 10. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2014, ktorým sa ruší Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom.
  Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover.riad.odb.školstva a kult.
 11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014, ktorým sa ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patrovec, Patrovec 249, Trenčianske Jastrabie, so sídlom Patrovec 249, 913 22 Trenčianske Jastrabie.
  Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover.riad.odb.školstva a kult.
 12. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - pover.riad.odb.školstva a kult.

  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová, so sídlom Novomeského 15, 972 51 Handlová.

  b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.

  c) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, Považská Bystrica, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.

  d) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Krajského centra voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.

  e) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

  f) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

  g) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, so sídlom Chemikov 8, 972 71 Nováky.

  h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.

  i) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, so sídlom Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.

 13. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2014.
  Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
 14. Informatívna správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2013.
  Predkladá: Mgr. Elena Štefíková, MPH - vedúca odb. zdrav.a HF, za účasti riaditeľov nemocníc v ZP TSK
 15. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 16. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK