Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na VI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 25. októbra 2010
Pozvánka
Pozývam Vás na VI. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

25. októbra 2010, t.j. v pondelok o 9,30 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 -
(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),


Program :

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH - predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na V. zasadnutí Zastupiteľstva TSK.
  Predkladá: Ing. Horváth - hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková - zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 4. Vyhodnotenie plnenia Rozpočtu Trenčianskeho samosprávnehokraja za I. polrok 2010.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci finančného odboru
 5. a) Návrh na prijatie úveru.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci finančného odboru
  b) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2011-2013.
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci finančného odboru
  c) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu rozpočtuna roky 2011 - 2013.
  Predkladá: Ing. Horváth - hlavný kontrolór TSK
 6. Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Športovcov 341/2, Považská Bystrica ako súčasť Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky.
  Predkladá: Mgr. Duchová-ved.odd.vých.,vzdel.,mlád.a športu
 7. Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Novomestská 153/7, Myjava ako súčasť Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovaniaa pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky Návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej odbornej školy, Trokanova 3, Myjava zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky Návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Trokanova 3, Myjava ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky
  Predkladá: Mgr. Duchová-ved.odd.vých.,vzdel.,mlád.a športu
 8. Návrh zakladateľa na voľbu členov orgánov Regionálnej rozvojovej agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezisková organizácia so sídlom v Trenčíne.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH - predseda TSK
 9. Operačný plán zimnej údržby ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja na zimné obdobie 2010/2011.
  Predkladá: Ing. Lališ - riaditeľ Správy ciest TSK
 10. Správa o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2010.
  Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH - vedúca odboru zdrav. a HF
 11. Informatívna správa o činnosti Medzirezortnej pracovnej skupiny pri TSK.
  Predkladá: PaedDr. Božik, PhD. - podpredseda TSK
 12. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 13. Záver.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK