Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 13. júla 2015

Pozývam Vás na XIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

13. júla 2015, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
a) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Trenčín, LV č. 3855 a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
b) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena stavby „Vodovodná prípojka" na pozemku KN-C parc. č. 5560/1, k.ú. Prievidza, vo vlastníctve TSK, v správe Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.     
c) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena stavby "Vodovod Malejov" na pozemkoch registra "C" p.č. 7082, 9306/1, 9966/2, 10334/1, 10334/2 a pozemkoch registra "E" p.č. 7157, 9995 k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín, na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu pre Mesto Myjava. 

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Gymnázia, Jablonská 5, Myjava, so sídlom Jablonská 5, 907 01 Myjava.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odbor školstva a kultúry

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl - december 2015.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach.
Predkladá: Mgr. Juraj Gerlici - riaditeľ Ú TSK

7. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

8. Záver.

 

 

 

                                                                                             Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.

                                                                                                         predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK