Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

P o z v á n k a

Pozývam Vás na XV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať
23. novembra 2015, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 -

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - vedúci oddelenia práv., SMaVO

  • Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" p. č. 293/4, 293/5 k. ú. Veľké Kršteňany.
  • Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 6102/158 k. ú. Považská Bystrica.
  • Návrh na prebytočnosť, prevod a odpredaj nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p. č. 6102/160 k. ú. Považská Bystrica.
  • Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného majetku - pozemkov p.č. 756/2 k.ú. Hanzlíková a p. č. 2289 k.ú. Kubrá s pozemkom p.č. 857/8, k.ú. Hanzlíková vo vlastníctve Mesta Trenčín.
  • Návrh na prebytočnosť, prevod a zámenu nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc. č. 1940/2, 1940/6,1940/7 a 1940/8 s Mestom Prievidza.
  • Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v správe SPŠ Myjava, k. ú. Myjava a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Trenčín, zapísaného na LV č. 3855 - jednoizbový byt v Trenčíne.
  • Návrh na schválenie spôsobu prevodu a odpredaj nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 3191, k. ú. Nové Mesto nad Váhom IV. časť- Garáže.
  • Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 226/2015 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 26.01. 2015 v bode II., bod 4. a), b).
  • Návrh na schválenie odpredaja nehnuteľného majetku v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333 - Areál III..

4. Návrh Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2016.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy

5. Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru regionálneho rozvoja

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 11/2014 a VZN č. 16/2015.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry

7. a) Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného
7. b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

8. Návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry

9. Návrhy na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry, Mgr. Štefíková, MPH - poverená riadením odboru zdravotníctva a SP

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, so sídlom K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb – BYSTRIČAN, 017 01 Považská Bystrica, Zakvášov 1 935/453.
Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH - poverená riadením odboru zdravotníctva a SP

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2016.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

13. Návrh Plánu činností zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na I. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

14. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

15. Záver.

 

 

 

                                 Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.

                                              predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK