Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva

Dátum konania: 22. augusta 2012

Pozvánka

Pozývam Vás na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

22. augusta 2012, t.j. v stredu o 10.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program                                                      

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške
  Predkladá: Ing. Rýpal - vedúci odboru finančného
 5. Návrh na zrušenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, J. Braneckého 4, Trenčín ako súčasť Gymnázia Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 170/2, Trenčín.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
 6. Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom škôl a školských zariadení.
  Predkladá: Mgr. Duchová – poverená riadením odboru školstva
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.
  b) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky, 972 71 Nováky.
  c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín.
  d) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava
  e) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  f) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Farská 7, 957 20 Bánovce nad Bebravou.
  g) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Obchodnej akadémie Milana Hodžu, M. Rázusa 1, 911 29 Trenčín.
  h) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  ch) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza.
  i) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Športového gymnázia, Staničná 6, 911 05 Trenčín.
 7. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o NFP v rámci fondov EÚ.
  Predkladá: Ing. Panáček – podpredseda TSK, pover. vedením ORR
 8. a) Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2012.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
  b) Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za I. polrok 2012.
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 9. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2012
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 10. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 11. Záver
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK