Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

18.mája 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),

s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 (rúško).

P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Oddoru právneho, SM a VO

 1. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 366/3, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7 k.ú. Hrabovka v prospech Obce Hrabovka.
 2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech SPP - distribúcia, a.s., Bratislava.
 3. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" p.č. 3983 k.ú. Trenčianske Jastrabie v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.Správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019 zmluvným dopravcom.

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - poverený riadením odboru dopravy

 

 1. a) Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a rok 2019.

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného

  b) Stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.

Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (1. zmena).

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného

 

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce" v rámci programu Erasmus+ realizovanému Strednou zdravotníckou školou, Školská 230, Považská Bystrica.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja

 1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Nórske granty 2014-2021 s názvom "Know-Understand-Protect" (Gymnázium Púchov).
 2. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s názvom „Prepojenie vzdelávania a praxe“ (SOŠ Dubnica nad Váhom).
 3. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená-vratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ Fond malých projektov - s názvom "Vyučovanie bez hraníc – učíme sa navzájom" (SOŠ OS Trenčín).
 4. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s názvom „Zvyšujeme kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy“ (SOŠ Partizánske).
 5. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s názvom „Industry 4,0 – prepojenie teórie s praxou“ (SOŠ Pruské).
 6. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s názvom "Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava - náš cieľ" (Spojená škola Púchov).

 

 1. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2020.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK