Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

6. júla 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),

s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5090/2020 z 19.06.2020 (rúško).

P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl – december 2020.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" p.č. 704/2 k.ú. Zemianske Lieskové v prospech F - marketing, s.r.o., Trenčín.
 2. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Daniela Beniaka.
 3. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" p. č. 8028 k.ú. Beluša v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.
 4. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 883/1 k.ú. Ivanovce v prospech Mgr. Martiny Chovancovej.
 5. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 222/1 k.ú. Rakoľuby v prospech Obce Kočovce.
 6. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1861/1 k. ú. Horné Motešice v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
 7. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemkoch registra "C" parc. č. 603/1 a č. 603/2 k.ú. Vieska - Bezdedov v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica.
 8. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom pod stavbami CSS Bôrik od Obce Nitrianske Pravno.
 9. Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza z evidencie formou fyzickej likvidácie.
 10. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 341/2019 zo dňa 23.9.2019.

 

 1. Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 1. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1.mája 2, 911 35 Trenčín.
 2. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
 3. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gymnáziu, Jablonská 301/5, Myjava, so sídlom Jablonská 301/5, 907 01 Myjava.
 4. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 5. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gymnáziu, Školská 234/8, Považská Bystrica, so sídlom Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica.
 6. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gymnáziu, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske.
 7. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905 020 15 Púchov.
 8. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza.
 9. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.
 10. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.
 11. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské.
 12. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
 13. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 14. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov.
 15. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, so sídlom Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín.
 16. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, so sídlom Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica.
 17. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
 18. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 19. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica, so sídlom Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.
 20. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín, so sídlom Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.

 

 1. Návrh na schválenie zapojenia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odboru školstva a kultúry

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja

 1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici".
 2. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove".
 3. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín".
 4. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza".
 5. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom".
 6. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP s názvom "Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov".

 

 1. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za rok 2019.

    Predkladá: Ing. Vladimír Vido-riaditeľ - NsP Prievidza-Bojnice

 

 1. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica za rok 2019.

    Predkladá: MUDr. Igor Steiner, MPH - riaditeľ NsP Pov. Bystrica

 

 1. Výročná správa Nemocnice s poliklinikou Myjava za rok 2019.

    Predkladá: MUDr. Henrich Gašparík, PhD. - riaditeľ NsP Myjava

 

 1. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

    Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH - vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

 

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

predseda TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK