Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 26. augusta 2013

POZVÁNKA

Pozývam Vás na XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa
bude konať 26. augusta 2013, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove
Trenčianskeho samosprávneho kraja,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
  Predkladá: MUDr. Sedláček, MPH – predseda TSK
 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2013 a Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP č. 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP č. 413/8, 907 01 Myjava.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
 4. Návrhy na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
  TSK. Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK  
 5. Prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam VZN TSK č. 2/2002 o používaní a ochrane symbolov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková – zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 6. Volebné obvody, počet poslancov, sídla volebných komisií pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  Predkladá: JUDr. Sedláčková - zástupkyňa riaditeľa Ú TSK
 7. Návrhy na schválenie dodatkov k organizačným poriadkom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.
  b) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica.
  c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Spojenej školy, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske, 958 01 Partizánske.
  d) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Strednej zdravotníckej školy, Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.
  e) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Gymnázia, Jablonská 5, 907 01 Myjava.
  f) Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
  g) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza.
 8. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
  a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské.
  b) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín.
  c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Jazykovej školy, Ul. 1. mája 2, Trenčín, so sídlom Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín.
  d) Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23 A, Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom.
 9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
  Predkladá: Ing. Šajbidorová – pover. vedením odboru kultúry
 10. Dohoda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom.
  Predkladá: PaedDr. Maliariková – poverená riadením OMS
 11. Návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo Štrukturálnych fondov a iných programov EÚ.
  Predkladá: Ing. Urbanová - vedúca odd. implement. projektov Ing. Birošíková– ved.odd.programu cezhran. spolup.
 12. Informatívna správa o schválených projektoch z fondov EÚ v Trenčianskom kraji.
  Predkladá: Ing. Urbanová - vedúca odd. implement. projektov
 13. Informatívna správa o príprave programového obdobia 2014- 2020 pre využívanie fondov EÚ.
  Predkladá: Ing. Urbanová - vedúca odd. implement. projektov
 14. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK TSK za I. polrok 2013.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za I. polrok 2013.
  Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 16. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov, vykonanou NKÚ SR.
  Predkladá: Ing. Buzalka – riaditeľ Úradu TSK
 17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 18. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK