Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XXX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXX. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

12. júla 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva),

s dodržaním povinností v zmysle 223. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, zo dňa 25.6.2021.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIX zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM a VO

 1. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena v k. ú. Zlatovce v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava.
 2. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena k pozemku v k. ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka Mesto Dubnica nad Váhom.
 3. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v katastrálnom území Malé Kršteňany od vlastníkov Ing. Jozefa Straku a Jany Kopálovej.
 4. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2682/1 k.ú. Kubrá v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava.
 5. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 154 k. ú. Libichava v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.
 6. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 1046/3, 1046/4 k. ú. Trenč. Jastrabie v prospech Ing. Mariána Kopeckého a Ing. Kataríny Kopeckej.
 7. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 8. Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie.
 9. Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, Bn/B), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie.
 10. Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SC TSK (Laminátová hala na soľ, PE), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie.
 11. Návrh na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a vyradení majetku TSK v správe SC TSK (drevená bunka, plechová búda, TN), Brnianska 3, 911 05 Trenčín z evidencie formou fyzickej likvidácie.
 12. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 603/2 k. ú. Vieska – Bezdedov v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
 13. Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčian-skeho samosprávneho kraja do správy Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov.
 14. Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja do správy Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza.
 15. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k technickému zhodnoteniu stavby – kaštieľ Pruské, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 1. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľnej pohľadávky Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza podľa čl. 34 ods. 3 bod 3.1. písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM a VO

 

 1. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SM a VO

 

 1. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

a) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - LÚČ, 399, 018 52 Pruské.

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH – vedúca Odb. zdrav. a soc. pomoci

 

b) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza.

Predkladá: Ing. Eva Žernovičová – pover. riad. Odb. škol. a kultúry

 

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Predkladá: Ing. Eva Žernovičová – pover. riad. Odb. škol. a kultúry

 

 1. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v združení Región Biele Karpaty.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru reg. rozvoja

 

 1. Optimalizácia siete nemocníc - stanovisko k pripravovanému návrhu MZ SR.

Predkladá: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. – podpredseda TSK

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva
 3. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK