Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj
Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu

Pozvánka na XXXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XXXVIII. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

30. augusta 2022, t.j. v UTOROK o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Pavol Zigo - hlavný kontrolór TSK

                  

 1. Slovo pre verejnosť.

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Dubnica nad Váhom s Mestom Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov vo vlastníctve TSK s pozemkami vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica v k.ú. Považská Bystrica.
 3. Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku a na schválenie zámeny nehnuteľného majetku TSK v k. ú. Nové Mesto nad Váhom s Mestom Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 1. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 (2. zmena).

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného

 

 1. Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy (nové znenie).

Predkladá: Mgr. Radovan Hladký - vedúci Odboru dopravy

 

 1. Diskusia - Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

 

Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK