Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

V. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Poslanci TSK schválili prijatie úveru od ČSOB, a. s. na refinancovanie úverov

Dátum konania: 23. júna 2014
Uznesenia: vzn/Uznesenia 23.6.2014.pdf Uznesenia 23.6.2014.pdf (292,4 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_V.zas.pdf hlasovanie_poslancov_V.zas.pdf (233,07 kB)
Zoznam uznesení: 127-128
Zoznam hlasovaní: 20140623
Počet poslancov: 39

Jediným bodom V. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v pondelok 23. júna 2014 bol Návrh na refinancovanie existujúcich úverov, vyvolaný zmenou zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rokovanie otvoril a viedol predseda TSK Jaroslav Baška, materiál predložila vedúca finančného odboru TSK Renáta Ozimová.

Novela uvedeného zákona prikazuje vyšším územným celkom a ich rozpočtovým a príspevkovým organizáciám viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (ŠP) okrem účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu, ďalej osobitného účtu, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb a osobitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov poskytnutých inými právnickými osobami, slúžiacich na riešenie mimoriadnych udalostí.

Trenčiansky samosprávny kraj prešiel do systému Štátnej pokladnice dňom 1.6.2014. Tento zákonom vynútený prechod TSK z komerčných bánk do ŠP neumožňuje plniť všetky podmienky z úverových zmlúv a preto začal hľadať možnosti refinancovania svojich úverov jedným peňažným ústavom. Pri komplexnom hodnotení účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami sa najoptimálnejším riešením javí centralizácia úveru v jednej bankovej inštitúcii pri najvýhodnejších ekonomických podmienkach.

Najlepšie podmienky v rámci výberového konania, ktoré sa realizovalo formou prieskumu trhu a následne verejným obstarávaním, predložila Československá obchodná banka, a.s. Akceptujúc novonastavené osobitosti v úverovej oblasti pre TSK umožňuje ČSOB, a. s. prefinancovať úver vo výške istiny 56 051 295,34 Eur. Celková úverová angažovanosť TSK k 30.5.2014 v rámci troch úverových obchodov predstavuje výšku 55 032 170,17 Eur. V závislosti od dátumu podpísania úverovej zmluvy na prefinancovanie úveru sa výška čerpaného úveru zníži o splátky istiny, zaplatené podľa splátkového kalendára v úverových obchodoch ku dňu 25.6.2014.

„Prefinancovanie troch úverov bude mať priaznivý dopad na zníženie úrokových výdavkov,“ zdôraznil predseda TSK Jaroslav Baška. „Z titulu zníženia úrokovej marže a poplatku za správu úveru dôjde k zníženiu výdavkov približne o 152 tisíc Eur ročne oproti terajšiemu stavu.  Vytvorenú rezervu chceme využiť na spolufinancovanie projektov z EÚ, ktorých zásobník práve pripravujeme.“

Okrem zníženia úrokovej sadzby nová úverová zmluva umožňuje predčasné splatenie istiny bez poplatku, počas celej doby poskytnutia úveru nie je možná akákoľvek zmena marže. Za správu nebude účtovaný poplatok.

Poslanci TSK prijatie úveru od ČSOB, a. s. schválili.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK