Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

VI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Komuniké z júlového rokovania Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 07. júla 2014
Uznesenia: vzn/Uznesenia 7.7.pdf Uznesenia 7.7.pdf (342,98 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_VI.zas.pdf hlasovanie_poslancov_VI.zas.pdf (470,13 kB)
Počet poslancov: 35

Na pôde Úradu TSK sa v pondelok 7. júla 2014 uskutočnilo VI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom poslanci schválili ďalšie dôležité dokumenty, potrebné na skvalitnenie činnosti úradu a jeho organizácií. Rokovanie otvoril a viedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Po správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. a V. zasadnutí Z TSK, poslanci ako prvý schválili návrh na zmenu organizačnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra TSK. Na každom oddelení útvaru sa ruší jedna pracovná pozícia odborný pracovník. Celkový počet zamestnancov na tomto útvare sa znižuje z 12 na 10 zamestnancov. Zmena nadobúda účinnosť od 8. júla 2014.

Ďalej poslanci schválili návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podľa par. 19a ods. 5 zákona hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo na šesť rokov. Voľba sa musí vykonať  počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra Ing. Richarda Horvátha, to znamená že voľba sa má vykonať najneskôr 29. 10. 2014 (výkon jeho funkcie  vtedy zanikne). Ďalšie plánované zasadnutie sa má uskutočniť 29. 9. 2014, z toho dôvodu je vhodné vykonať voľbu hlavného kontrolóra práve na septembrovom zasadnutí. V zmysle platnej právnej úpravy zastupiteľstvo vyhlási deň konania voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra v zastupiteľstve, teda najneskôr 20. 8. 2014. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do podateľne Úradu TSK najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. najneskôr 16. 9. 2014 v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra TSK“ s poznámkou „Neotvárať“.  Voľbu vykonajú poslanci tajným hlasovaním.

Po schválení návrhov na riešenie majetkovo-právnych záležitostí poslanci schválili návrh na zrušenie piatich uznesení Zastupiteľstva TSK (prijatých v rokoch 2003 až 2012) a to z dôvodu neaktuálnosti, nevykonateľnosti, zosúladenia konkrétnych uznesení so stavom platných právnych predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že uznesenie možno v zásade zrušiť uznesením toho istého orgánu.

Ďalším schváleným bodom programu bol návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Základnými východiskami nových Zásad hospodárenia s majetkom TSK je zosúladenie postupov a úkonov pri nakladaní s majetkom samosprávneho kraja s platnou legislatívou. Predovšetkým ide o praktické poznatky správcov majetku ale aj Úradu TSK, hlavne pri prevode vlastníctva a nájme majetku TSK. Nové zásady upravujú postup pri uzatváraní nájomných zmlúv úplne novým spôsobom, ktorý je obdobný ako pri predaji majetku TSK. Taktiež upravujú kompetencie Zastupiteľstva TSK, predsedu TSK, riaditeľa Úradu TSK a správcov majetku TSK, kde došlo k prerozdeleniu a vyjasneniu týchto kompetencií. Pri prevodoch a nájme majetku TSK sa zavádza použitie elektronických aukcií za predpokladu, že sú aspoň dvaja uchádzači. Účelom takéhoto postupu je maximalizácia odplaty za prevod a nájom majetku TSK. Nové zásady sa dotýkajú aj spôsobov výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených TSK alebo v ktorých má TSK v zmysle ustanovení osobitných predpisov postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv. Okrem uvedených zmien je taktiež v Zásadách upravený nový inštitút koncesného majetku a postup schvaľovania koncesných zmlúv na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytovanie služby uzatváraných podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj inštitút prioritného majetku, ktorý TSK vkladá do spoločného majetku.

Ako ďalší bod poslanci schválili návrh VZN č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK. Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu TSK verejno-súkromným partnerstvám (VSP) majúcich sídlo na území TSK. Predmetom dotácií je podporovať rozvoj vidieka prostredníctvom aktivácie územia v zmysle prístupov LEADER (spájanie aktivít podporujúcich hospodársky rozvoj vidieka) a CLLD (miestny rozvoj vedený komunitou). TSK v programovacom období 2007-2013 podporil verejno-súkromné partnerstvá celkovou sumou 132 tisíc Eur. V programovacom období 2014 – 2020 budú VSP predkladať cez Program rozvoja vidieka stratégie rozvoja CLLD, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhodnotí a každému VSP  po udelení štatútu poskytne 15 000 Eur. Cieľom schváleného VZN je podporiť vznikajúce prípadne existujúce VSP, aby bolo v rámci TSK predložených čo najviac kvalitných stratégií, ktoré uspejú pri schvaľovaní MPRV SR. V rozpočte TSK je na účel podpory rozvoja vidieka v rámci prístupu LEADER/CLLD vyčlenených 25 000 Eur.

Poslanci ďalej schválili VZN č. 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných TSK podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu novely zákona č. 305/2005 Z.z. zákonom č. 180/2011 Z. z., ktorý menil a dopĺňal viacero zákonov. VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 8. 2014.

Už na marcovom rokovaní Zastupiteľstva TSK boli predmetom rokovania zmeny v oblasti školstva. Na základe vtedy prijatých uznesení Trenčiansky samosprávny kraj podal žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po súhlasnom rozhodnutí ministerstva poslanci na rokovaní 7. 7. 2014 schválili návrh VZN č. 5/2014, ktorým sa ruší Stredná odborná škola, Jánošíková 4, Nové Mesto nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako jej súčasť. Zrušením SOŠ prechádza všetok majetok, práva a povinnosti dňom 1. 9. 2014 na Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. Rovnako schválili VZN č. 6/2014, ktorým sa ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patrovec. Ďalšie schválené dodatky zohľadnili zmenu sídiel  niektorých stredných škôl v pôsobnosti TSK, dvoch kultúrnych zariadení, rozšírenie podnikateľskej činnosti v SUŠ Trenčín a upravenie zriaďovacej listiny KCVČ z dôvodu zefektívnenia a prispôsobenie zariadenia polytechnizácie vyučovacieho procesu žiakov ZŠ a SŠ.

V zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov poslanci schválili plán činností zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2014 a zobrali na vedomie informatívnu  správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Oboznámili sa tiež s opatreniami, prijatými v jednotlivých nemocniciach na zlepšenie nepriaznivej ekonomickej situácie od nástupu nového vedenia TSK a ich dopad na ekonomickú situáciu nemocníc v I. štvrťroku 2014.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK