Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: TSK je v pluse, ušetrené peniaze investuje najviac do zdravotníctva a školstva

Dátum konania: 18. mája 2015
Uznesenia: vzn/Uznesenia 18.5.2015.pdf Uznesenia 18.5.2015.pdf (451,86 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_18052015.pdf hlasovanie_poslancov_18052015.pdf (413,39 kB)
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2015-05-18.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2015-05-18.mp3 (13,69 MB | 1:59:38 | 16kbps )

Rokovanie  krajského Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (KZ TSK) sa konalo v pondelok 18. mája 2015. Aj keď zvyčajne býva rokovanie KZ v posledný pondelok v mesiaci, skorší termín rokovania súvisel s plánovanými investíciami do zdravotníctva. Schvaľoval sa záverečný účet kraja aj zmeny rozpočtu. Rokovanie otvoril a viedol predseda TSK Jaroslav Baška.

zastupitelstvo foto 

Prvý záverečný účet novej župy s pozitívnym výsledkom – kraj ušetril 4,5 mil. €

Rozpočtový rok 2014 bol prvým rokom po nástupe nového vedenia, ktorého základnou

ambíciou bola zmena charakteru fungovania organizácie s cieľom jej transformácie na otvorený mechanizmus, prístupný všetkým tvorivým impulzom z vonku, šetrenie verejných prostriedkov a ľahší prístup k informáciám s uplatnením priority racionalizácie a ekonomického zefektívnenia. Trenčiansky samosprávny kraj pod novým vedením začal hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 počas trojmesačného rozpočtového provizória, v ktorom nesmeli výdavky v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roku 2012.

Elektronické aukcie, efektívne verejné obstarávanie, prísnejšia kontrola, ale aj zmena organizačných štruktúr zamestnancov boli opatrenia, ktoré priniesli kladný hospodársky výsledok. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2014 je pozitívnou informáciou pre všetkých obyvateľov kraja. Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 6, 8 mil. €  a kapitálový rozpočet je tiež prebytkový v čiastke 584 tis. €. Poslanci schválili prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške 4,5 mil. €

Zmena rozpočtu zapracovala kladný hospodársky výsledok, ktorý pomôže zdravotníctvu aj školstvu

Do troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava pôjde 490 tis. €,  čo je 5% z celkových nákladov na spolufinancovanie troch projektov „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc“. Ide o zakúpenie a doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc najmä zakúpenie zdravotníckych prístrojov a techniky, lôžok pre pacientov, počítačov, monitorov a tlačiarní. Zdravotnícka prístrojová technika je zameraná najmä na diagnostiku a operačnú liečbu pacientov, záchranu vitálnych funkcií, monitorovanie pacientov, umelú pľúcnu ventiláciu a pod. Celkové náklady na všetky tri projekty  z OP Zdravotníctvo sú vo výške približne 10 mil. €.

V oblasti školstva poslanci schválili navýšenie bežných výdavkoch o takmer 260 tis. €;  a navýšenie kapitálových výdavkov o viac ako 3 mil. €. Tieto prostriedky sú určené na opravu a rekonštrukciu škôl a školských zariadení v kraji. V súvislosti so zmenou rozpočtu TSK sú finančné prostriedky vyčlenené aj na výstavbu šiestich multifunkčných ihrísk  v areáloch škôl, Trenčín – Gymnázium Ľ. Štúra, Považská Bystrica - SPŠ, Prievidza – Gymnázium V. B. Nedožerského, Partizánske – Spojená škola, Púchov – SOŠ Obchodu a služieb, Dubnica nad Váhom – SPŠ.

Zmeny v sociálnej oblasti

Schválená zmena rozpočtu TSK počíta aj s navýšením finančných prostriedkov na platy zamestnancov v sociálnych zariadeniach súvisiacich s valorizáciou o 200 tis. Eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o takmer 270 tis. na vybudovanie autistického centra a menšie rekonštrukcie  v zriadeniach CSS - Partizánske, CSS - SSLOVEN v Slavnici a CSS - Jesienka v Myjave.

Nové VZN  č.19/2015, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, bližšie upravilo podmienky pri poskytovaní sociálnej služby, ktoré by mali viesť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

Snahou TSK je čo najviac skvalitniť poskytované sociálne služby, avšak musia byť dostupné pre všetkých, ktorí sú na ne odkázaní. V prípade zníženia nákladov jednotlivých zariadení je potrebné prihliadať aj na možnosť nakladania s finančnými prostriedkami či už prijímateľov sociálnej služby alebo samotného TSK. Keďže budova zariadenia CSS-JAVORNÍK je majetkom obce Papradno, ďalšie investovanie do ekonomickejšieho poskytovania sociálnej služby by bolo pre TSK neefektívne. Z uvedeného dôvodu poslanci KZ TSK rozhodli o zrušení zariadenia sociálnych služieb  CSS - Javorník. Vďaka dohode s obcou Papradno, súčasným prijímateľom sociálnej služby budú kontinuálne poskytované sociálne služby obcou, ktorá svoj zámer vyjadrila na pracovnom  rokovaní na Úrade TSK. Zariadenie sociálnych služieb v Papradne prejde zmenou, klienti to však nepocítia.

Krajskí poslanci schválili Dodatok k zriaďovateľskej listine Centra sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove, ktorým sa rozširuje druh poskytovanej služby o špecializované zariadenie.

zastupitelstvo foto 

Školstvo

V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení v Trenčianskom kraji s prihliadnutím na aktuálne potreby trhu práce, ale aj požiadavky žiackej a rodičovskej verejnosti v okrese Bánovce nad Bebravou, dôjde k 31.08.2016 ku zmene názvu a sídla školy: Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti na názov a sídlo školy Stredná priemyselná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. Zo siete škôl bude vyradená škola s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, pričom jej študijné a učebné odbory prejdú na právneho nástupcu Strednú priemyselnú školu strojnícku, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. Hlavným cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania.

Majetok kraja

Poslanci schválili zámer odpredaja budovy, v ktorej  sídlila bývalá „Škola v prírode Patrovec“ a súčasne schválili aj podmienky Obchodnej verejnej súťaže. Zámoček v Patrovci je kultúrnou pamiatkou a preto v prípade záujmu bude najprv ponúknutý štátu. KZ TSK  schválilo predaj prebytočného nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy, T. Vansovej v Prievidzi. Majiteľa zmení okrem pozemkov kuchyňa, za celkovú sumu stanovenú znalcom vo výške 221 tis. €  (POZN: Areál SOŠ Prievidza bol rozdelený na 6. častí geometrickým plánom. Areál IV. je kuchyňa, postavená na pozemku parc.č. 3946/86. V Katastri nehnuteľností má však jedno súpisné číslo a spoločný názov "telocvičňa, internát, kuchyňa". Preto je potrebné pri predaji uvádzať taký názov, ako je zapísaný na liste vlastnístva.) Predaj poslanci odsúhlasili po úspešnej verejnej obchodnej súťaži.

Prímestská doprava

Dopravcovia vykonali v súlade s platnou legislatívou pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky. Trenčiansky samosprávny kraj je povinný uhradiť preukázanú stratu (záväzok TSK) v zmysle platnej legislatívy a zmlúv s dopravcami na základe zúčtovania posledného kalendárneho štvrťroku príslušného roka najneskôr do 31.07. nasledujúceho roka. Za služby vo verejnom záujme, ktoré si TSK objednáva u dopravcov, bude po tomto schválení krajskými poslancami za IV. štvrťrok 2014 uhradených pre oboch dopravcov (SAD Prievidza, a.s a SAD Trenčín, a.s.) spolu viac ako 300 tis. €. Týmto TSK vyrovnal celú preukázanú stratu voči prepravcom za rok 2014. Vďaka predchádzajúcim rokovaniam s prepravcami je celkový príspevok za rok 2014 nižší oproti predpokladaným ekonomicky oprávneným nákladom prepravcov.

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK