Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 13. júla 2015
Uznesenia: vzn/Uznesenia 13.7.2015_.pdf Uznesenia 13.7.2015_.pdf (301,66 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_13072015.pdf hlasovanie_poslancov_13072015.pdf (309,45 kB)
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2015-07-13.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2015-07-13.mp3 (10,71 MB | 1:33:35 | 16kbps )

Podľa schváleného plánu zasadnutí sa zišlo Zastupiteľstvo TSK v pondelok 13. júla 2015 v kongresovej sále Úradu TSK a prerokovalo spolu osem bodov. Nechýbalo nakladanie s majetkom kraja, ale aj oboznámenie poslaneckého zboru s informáciami o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach, informácia o vzdelávacom a výskumnom potenciáli Trenčianskej univerzity v strategickom rozvoji Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rokovanie viedol predseda TSK Jaroslav Baška

zastupitelstvo foto

Majetok kraja

Poslanci v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v bode nakladanie s majetkom schválili prebytočnosť, spôsob prevodu a súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže (OVS) na jednoizbový byt v správe Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, byt č. 39 v bytovom dome na súp. číslo 1711 na Ul. Považskej v Trenčíne.  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude  zverejnené v regionálnej tlači a na web stránke TSK  v sekcii - Odpredaj, nájom majetku.

Schválenie zriadenia vecného bremena stavby „Vodovodná prípojka" na pozemku v k.ú. Prievidza vo vlastníctve TSK v správe Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v prospech oprávnených osôb, bolo v súlade s platnou zmluvou aj Zásadami hospodárenia s majetkom TSK, podľa ktorých podlieha zriadenie vecného bremena ako aj výška odplaty schváleniu Zastupiteľstvom TSK. 

Poslanci schválili aj zriadenia vecného bremena stavby "Vodovod Malejov" v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve TSK v správe Správy ciest TSK na dobu neurčitú za jednorazovú náhradu pre mesto Myjava.  Mesto Myjava navrhlo TSK za zriadenie vecného bremena jednorazovú náhradu vo výške 1,38 EUR/m2, čo bolo schválené aj Mestským zastupiteľstvom v Myjave. 

V oboch prípadoch zriadenie vecného bremena odporučila schváliť aj Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri KZ TSK ako aj Komisia pre financie, rozpočet a investície.

Školstvo

Krajskí poslanci vyhoveli žiadosti Gymnázia v  Myjave o úpravu zriaďovacej listiny. Do zriaďovacej listiny bol doplnený predmet činnosti gymnázia o prípravu žiakov v päťročnom bilingválnom vzdelávacom programe. V názve a sídle školy sa mení súpisné číslo z 5 na 301/5.

Poslanci zobrali na vedomie materiál „Vzdelávací a výskumný potenciál univerzity v strategickom rozvoji Trenčianskeho samosprávneho kraja“, s ktorým ich oboznámil rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Jozef Habánik.  TnAUD poskytuje vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu na 4 fakultách: sociálno-ekonomických vzťahov; špeciálnej techniky; zdravotníctva; priemyselných technológií; na celouniverzitnej Katedre politológie a spoločnom celo-univerzitnom pracovisku Vitrum Laugaricio. TnAUD je jedinou verejnou vysokou školou univerzitného typu v Trenčianskom kraji. Najbližším cieľom univerzity je získanie komplexnej akreditácie.

Kontrola

Hlavný kontrolór predložil správu o plnení uznesení krajského zastupiteľstva.

Obsahom schváleného Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl - december 2015, je celkovo vykonanie komplexnej kontroly v 11 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a 16 kontrol už prijatých opatrení. Tematické kontroly sú naplánované v piatich inštitúciách. Predložený plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na II. polrok 2015 bol vypracovaný pri predpoklade plného funkčného obsadenia útvaru. 

Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach predložil riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici. Od februára do apríla 2015  vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky kontrolu rozpočtu, výsledkov hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, spoľahlivosti vnútorného kontrolného systému a kontrolu plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR, vykonanej v roku 2012. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou boli Príkazom predsedu TSK prijaté opatrenia. Záver vykonanej kontroly NKÚ  predstavujú nedostatky formálneho charakteru, z ktorých väčšina je užž odstránená.

V závere rokovania odznela informácia o Dni otvorených dverí Trenčianskeho  samosprávneho kraja, ktorý Úrad TSK pripravuje na 1. októbra 2015 a bude historicky druhým v poradí.

Ďalšie rokovanie Zastupiteľstva TSK sa podľa schváleného plánu rokovaní na 2. polrok 2015 bude konať až po prázdninách 28. septembra 2015.

zastupitelstvo plenum foto

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK