Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 30. apríla 2008
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20080430_XV.pdf Uznesenia_20080430_XV.pdf (164,82 kB)
Zoznam uznesení: 476-527/2008
Zoznam hlasovaní: 20080430
Počet poslancov: 45

Poslanci TSK na svojom zasadnutí 30. apríla 2008 schválili návrh na prijatie úveru na financovanie investičných potrieb vo výške 1,2 miliardy korún. Tento krok vychádza z potrieb finančného vykrytia schodku kapitálového rozpočtu v roku 2008 a pokrytia plánovaných rozvojových programov. Čerpanie úverových prostriedkov je plánované do roku 2010. Splatnosť úveru je navrhovaná na obdobie 20 rokov, t.j. do roku 2028. Úverové zdroje sa v roku 2008 využijú na vykrytie schodku v rozpočte, ktorý bol spôsobený najmä nenaplnením príjmov z podielových daní v roku 2007, legislatívnou zmenou v platení dane z motorových vozidiel v roku 2008 a financovaním projektov z EÚ, ktoré doteraz neboli zrefundované. Nevyčerpané úverové zdroje budú použité na financovanie rozvojových programov a investičných akcií, ktoré budú schvaľované zastupiteľstvom TSK. Financovaním z úverových zdrojov sa zabezpečí pokrytie výdavkov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, mostov, projektov na úseku školstva a sociálnych vecí. Vzápätí poslanci schválili návrh na zmenu rozpočtu TSK na rok 2008, ako aj záverečný účet TSK za rok 2007.

        

Do siete pribudnú tri nové stredné školy: Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici, Stredná priemyselná škola v Prievidzi a Stredná škola podnikania v Trenčíne. Všetky tri nové rozpočtové organizácie sa zriaďujú dňom 1. mája 2008 a svoju činnosť začnú 1. septembra 2008. Ministerstvo školstva vyjadrilo súhlas aj so vznikom dvoch spojených škôl od 1. 9. 2008. Ide o Spojenú školu na ul. T. Vansovej v Prievidzi, s organizačným zložkami Združená stredná škola stavebná a Učilište stavebné a Spojenej školy v Dubnici nad Váhom s organizačnými zložkami SOU strojárske a elektrotechnické a Učilište strojárske. Zo siete školských zariadení boli vyradené tri výdajné školské kuchyne – jedna v Prievidzi, druhá  v Trenčíne a tretia v Púchove. Poslanci vzali na vedomie aj petíciu občanov a právnických osôb z Brezovej pod Bradlom a okolia ohľadne zrušenia uznesenia Zastupiteľstva  TSK č. 464/2008 zo dňa 27. 2. 2008.
Poslanci schválili aj úhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave za rok 2007 v celkovej výške 32 866 tisíc Sk pre zmluvných dopravcov, z toho pre SAD Prievidza – 9 285 tisíc  Sk a pre SAD Trenčín 23 581 tis. Sk.
Poslanci schválili aj návrh prvého projektu zo školských zariadení TSK, ktoré sa uchádzajú o nenávratné finančné príspevky z Regionálneho operačného programu, v rámci prioritnej osi infraštruktúra vzdelávania. Ide o projekt Termostatizácia a ekvitermická regulácia, zateplenie a výmena okien v Združenej strednej škole stavebnej v Prievidzi.

V závere poslanci schválili návrh na vymenovanie Ing. Jaroslava Micháleka do funkcie riaditeľa nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK