Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Schválený rozpočet TSK 2016 - 2018 je reálny, vyrovnaný a zodpovedný

Dátum konania: 23. novembra 2015
Uznesenia: vzn/Uznesenia 23_11_2015.pdf Uznesenia 23_11_2015.pdf (440,67 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_xv_zasadnutie.pdf hlasovanie_poslancov_xv_zasadnutie.pdf (564 kB)
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2015-11-23.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2015-11-23.mp3 (17,38 MB | 2:31:52 | 16kbps )

Posledné plánované rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v tomto roku, sa konalo v pondelok 23. novembra 2015 na Úrade TSK v Trenčíne. Spolu 15 bodov zasadnutia predniesol v úvode trenčiansky župan Jaroslav Baška. Na programe bol dokument, od ktorého v nadchádzajúcom období závisí rozvoj kraja. Za schválenie Rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 hlasovalo 36 z prítomných 40 poslancov.

TSK schválil na rok 2016 vyrovnaný rozpočet

„Rozpočet TSK spĺňa všetky zákonné ustanovenia,“ uviedol vo svojom stanovisku hlavný kontrolór TSK Richard Horváth. Je nastavený v progresívnom trende príjmov a adekvátne aj výdavkov oproti roku 2015, ale hlavne účelne a efektívne, čoho dôkazom je podstatne vyšší prebytok bežného rozpočtu oproti roku 2015. Rozpočet bol prerokovaný v príslušných komisiách pri Zastupiteľstve TSK. Na strane príjmov aj výdavkov rozpočet rozvážne plánuje prostriedky na zabezpečenie kompetencií kraja, t.j. v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, dopravy, zdravotníctva, stredného školstva, sociálnej pomoci a v neposlednom rade kultúry.

Príjmy rozpočtu TSK

V rozpočtovom roku 2016 očakáva kraj v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší objem príjmov z dôvodu prognózy poradného orgánu MF SR – Výboru pre daňové prognózy, pričom uplatňuje princíp opatrnosti. Ďalším pozitívom pri plánovaní zvýšených príjmov je reálny dopad opatrení z predchádzajúceho obdobia na rozpočet kraja. Znižovaním prevádzkových nákladov na budovu Úradu TSK, z dôvodu organizačných zmien, zvýšil objem príjmov za prenájom nebytových priestorov v budove Ú TSK. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018 obsahuje, tak ako v predchádzajúcom roku, reálne hodnoty príjmu z predaja kapitálových aktív. Viac investícií ako v minulom roku pribudne na Úrade TSK, v doprave, zdravotníctve, vzdelávaní a na úseku poskytovania sociálnych služieb. K optimizmu prispieva aj celkový výkon ekonomiky Slovenska. Trend v šetrení verejných prostriedkov na prevádzku Úradu TSK pokračuje. Jeho objem by v porovnaní s rokom 2015 predstavoval výšku takmer 360 tis. Eur. Pozitívny vplyv na udržiavaní tohto trendu má aj elektronickou formou vykonávaný proces verejného obstarávania tovarov, prác a služieb. Zásluhou virtuálnej aukčnej siene PROebiz ušetril Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie od 1.1. - 30.9.2015 takmer 526 tis. Eur a zásluhou EKS - elektronického kontraktačného systému - takmer 1 176 tis. Eur.

Výdavky rozpočtu zahŕňajú aj platby za „chyby“ z minulosti

Výdavky TSK zohľadňujú vyššie zdrojové možnosti v oblasti príjmov a na základe uvedeného je v rozpočtovom roku 2016 plánovaný aj vyšší objem výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o 260 tis. Eur. Dostatočný objem vlastných zdrojov je aj príležitosťou pre znižovanie výšky úverovej zaťaženosti, ktorá je stále pomerne vysoká a k 1.1.2016 bude predstavovať sumu 50 800 tis. Eur. Rozpočtovaný objem bežných výdavkov plánuje so zvýšením tarifných platov zamestnancov v zmysle platnej legislatívy o 4 %, vyňatie určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP, mesačnými splátkami dlhu TSK vedeného voči Úradu pre verejné obstarávanie ako pokutu za chyby vo verejnom obstarávaní pri výstavbe administratívnej budovy TSK v roku 2006, zabezpečenie platby vyrubenej korekcie vo výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácií investičného projektu „Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu“.

Trenčiansky samosprávny kraj neplánuje v rozpočtovom roku 2016 prijatie nového bankového úveru.

Elektronizáciu služieb kraj považuje za jednu zo svojich priorít. Kapitálové výdavky na Úrade TSK pre túto oblasť kraj navýšil aj z dôvodu zákonom stanovených podmienok v oblasti e-Governmentu. Od 1.11.2016 vzniká kraju povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, t.j. je povinný prijať a vydať elektronický úradný dokument, ktorý musí spĺňať zákonné náležitosti elektronického formulára. Ultimatívnou podmienkou elektronizácie služieb TSK je vybudovanie nových e-Gov informačných systémov, ktoré budú spĺňať zákonom stanovené požiadavky, integrovať služby s ústredným portálom verejnej správy a ďalšími komponentmi e-Governementu. Pre rok 2016 sú výdavky na tento účel rozpočtované v objeme 1 200 tis. Eur.

Regionálny rozvoj a rozpočet TSK

Zásobník projektových zámerov bol základným dokumentom pri tvorbe rozpočtu TSK. V roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím plánuje rozpočet TSK zvýšenie objemu rozpočtovaných prostriedkov určených na implementáciu investičných projektov o takmer 18 000 tis. Eur. Finančné prostriedky na realizáciu projektov plánuje TSK nielen z vlastných zdrojov, ale aj zo zdrojov štátneho rozpočtu a EŠIF v rámci relevantných operačných programov. V predchádzajúcom roku sústredil kraj úsilie na prípravu a spracovanie podkladov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v roku 2016 plánuje vo väzbe na vyhlásenie výziev reagovať predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a následne rozbehnúť proces samotnej implementácie investičných projektov. Obsahom poslancami schváleného aktualizovaného „Zásobníka projektových zámerov na programové obdobie 2014 -2020“ na 15. rokovaní Zastupiteľstva TSK sú predovšetkým investičné projektové zámery z programov EÚ najviac relevantných pre TSK a to IROP, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR, OP Kvalita životného prostredia a počíta aj s projektmi z vlastných zdrojov TSK.

Doprava a rozpočet TSK

Pre Správu ciest TSK je rozpočtovaný bežný transfer vyšší takmer o 943 tis. Eur oproti minulému roku. Účelovo je určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom vo výške 3 560 tis. Eur t.j. o 560 tis. Eur viac ako v rozpočtovom roku 2015. Opätovne kraj schválením Plánu opráv ciest II. a III. triedy volí cestu súvislých opráv ciest. V nastávajúcom období sa bude opravovať 17 úsekov ciest s celkovou dĺžkou viac ako 34 km vo všetkých okresoch s ohľadom na zlý stavebnotechnický stav komunikácií a požiadavky miestnych samospráv. V oblasti prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2016 bude objem príspevku pre oboch zmluvných dopravcov SAD Prievidza a. s., a SAD Trenčín, a.s., pod úrovňou 18 000 tis. Eur, a to vrátane súhlasu na nákup po 30 kusov nových autobusov u oboch SAD-iek. Rozpočet pre SC TSK počíta aj so 4% navýšením miezd zamestnancov z dôvodu legislatívnych zmien platných od 1.1.2016.

Kapitálové výdavky budú použité na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK, ale aj nákup novej techniky na údržbu ciest v správe SC TSK. Na projekty pre oblasť dopravy je vyčlenených v aktualizovanom zásobníku projektových zámerov viac ako 11 000 tis. Eur.

Kultúra a rozpočet TSK

Príspevok v podobe bežného transferu je vyšší aj pre 12 kultúrnych zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na rok 2016 je vo výške 3 400 tis. Eur a počíta aj so 4% navýšením miezd zamestnancov z dôvodu legislatívnych zmien platných od 1.1.2016. Na projektové dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí je v aktualizovanom zásobníku projektových zámerov vyčlenených 85 tis. Eur, počíta sa s investíciou na dovybavenie priestorov Trenčianskeho hradu, ktorý má kraj prostredníctvom Trenčianskeho múzea vo svojej správe.

Školstvo a rozpočet TSK

Viac prostriedkov v roku 2016 pôjde do stredného školstva, prenesenej kompetencie kraja. Celkovo na bežné výdavky 3 700 tis. Eur. Zvýšenie platov zamestnancov vo verejnom záujme bolo potrebné zapracovať aj do všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 11/2014 a VZN č. 16/2015. Z vlastných zdrojov kraj prispeje na financovanie rutinnej a štandardnej údržby troch škôl v kraji, oblasť vzdelávania má vyčlenené finančné prostriedky aj v kapitálových výdavkoch vo výške 8 680 tis. Eur pre ďalších 9 škôl smerujúcich ku zvýšeniu kvality vzdelávania, pribudnú multifunkčné ihriská pre tri školy v kraji. V aktualizovanom zásobníku projektových zámerov sa počíta s finančnými zdrojmi vo výške 92 tis. Eur na projektové dokumentácie k výzvam a 5 750 tis. Eur na implementáciu projektov.

Sociálne zabezpečenie a rozpočet TSK

Na poskytovanie sociálnych služieb vo svojich zariadeniach rozpočtuje kraj z bežných výdavkov 18 388 tis. Eur, čo je viac o takmer 370 tis. Eur, v ktorých počíta so zvýšením tarifných platov zamestnancov o 4 % a vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby aj s nárastom miezd odborných zamestnancov v objeme 15 Eur na jedného odborného zamestnanca. Kapitálové výdavky počítajú so sumou 2 035 tis. Eur, čo je nárast o 1 326 tis. Eur oproti minulému roku. Investičné akcie z rozpočtu kraja do troch zariadení predstavujú čiastku 1 491 tis. Eur. Na projekty v aktualizovanom zásobníku projektov je vyčlenených 54 tis. Eur na projektové dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP a 490 tis. Eur na implementáciu projektov. V roku 2016 kraj počíta s realizáciou vybudovania autistického centra.

Zdravotníctvo a rozpočet TSK

Kapitálové výdavky do zdravotníctva odzrkadľujú priority kraja v oblasti vyššej kvality poskytovaných služieb. 5 640 tis. Eur znamená nárast o takmer 3 981 tis. Eur oproti minuloročnému rozpočtu, z toho: 2 545 tis. Eur pôjde na nákup zdravotníckej techniky, rekonštrukciu a modernizáciu a nemocničný informačný systém vo všetkých troch nemocniciach TSK. Na projektové dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP je naplánovaných 495 tis. Eur a 2 600 tis. Eur na implementáciu projektov.

Poslanci schválili viac peňazí na dotačný systém (VZN č.13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK). V rozpočte na rok 2016 sa plánuje s čiastkou 250 tis. Eur čo je viac o 50 tis. Eur oproti predchádzajúcemu roku, zobrali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom rokovaní, v spolu desiatich bodoch schvaľovali návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK, schválili delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach, menovali spolu osem riaditeľov kultúrnych zariadení a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe splnených kvalifikačných predpokladov a zhodnotenia ich činnosti počas obdobia výkonu poverenia s účinnosťou od 1.1.2016.

Dodatok k zriaďovacej listine Trenčianskeho osvetového strediska (TNOS) bol schválený z dôvodu nadobudnutia platnosti novely zákona o kultúrno–osvetovej činnosti. TNOS bude v súlade s platným zákonom vykonávať odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území TSK a má povinnosť viesť evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území TSK.

Zmena miesta poskytovania sociálnych služieb bola premietnutá v Dodatku k zriaďovacej listine CSS Bystričan, platnej od 1.1.2016.

Hlavný kontrolór predložil plán činnosti na 1. polrok 2016 a podľa schváleného plánu činnosti zasadnutí, Zastupiteľstva TSK na 1. polrok 2016 sa nasledujúce rokovanie krajských poslancov bude konať v pondelok 25. januára 2016.

Posledné rokovanie Zastupiteľstva TSK v tomto roku malo nádych vianočnej atmosféry. Do Trenčína na rokovanie poslancov Zastupiteľstva TSK zavítali klaviristka Eva Balogová a sopranistka Katarína Šotnárová zo ZUŠ Ladislava Stančeka z Prievidze. So záujmom si poslanecký zbor vypočul aj Zvonkohru Košariská – Prepasné pod taktovkou dirigenta Vladimíra Húsku. Zvonkohra je jediná svojho druhu na Slovensku a tvoria ju deti a mládež cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Košariská – Priepasné.

Fotogaléria

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK