Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 193/2003

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I. s ch v a ľ u j e

 •   program XV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK 10.12.2003:
 1.  Otvorenie (schválenie programu rokovania, voľba overovateľov). Predkladá: Ing. Štefanec – predseda TSK
 2.  Kontrola plnenia uznesení zo XIV. zasadnutia Zastupiteľstva TSK, ktoré sa konalo 22.10.2003. Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 3.  Návrh na predaj majetku. Predkladá: Ing. Krištof – riaditeľ Úradu TSK
 4. Návrh rozpočtu TSK na r. 2004. Predkladá: Ing. Rýpal – vedúci finančného odboru TSK
 5. Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 6/2003 – O poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, zriaďovaných TSK. Predkladá: Ing. Pavlásková–vedúca odboru soc. služieb
 6. Štatút Správy ciest TSK. Predkladá: Ing. Pisch–vedúci odboru hospod. stratégie
 7. Rozvojová agentúra TSK, nezisková organizácia. Predkladá: Ing. Staňo–vedúci odboru regionál. rozvoja
 8. Návrh Organizačnej štruktúry TSK a Organizačného poriadku Úradu TSK. Predkladá: Ing. Krištof – riaditeľ Úradu TSK
 9. Informatívna správa o postupe prechodu pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci k 1.1.2004. Predkladá: Ing. Pavlásková–vedúca odboru soc. služieb
 10. Informatívna správa o výsledkoch preskúmania VZN TSK Krajskou prokuratúrou v Trenčíne. Predkladá: JUDr. Štefániková – zást. riaditeľa Ú TSK
 11. Informatívna správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predkladá: Mgr. Štefíková, MPH –ved. odboru zdravotn.
 12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti ÚHK TSK na r. 2004. Predkladá: Ing. Horváth – hlavný kontrolór TSK
 13. Zásady pre rozdeľovanie financií v oblasti športu. Predkladá: PaedDr. Polák – vedúci odboru školstva
 14. Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK. Predkladá: Ing. Štefanec – predseda TSK
 15. Návrhy na vymenovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predkladá: Ing. Štefanec – predseda TSK
 16. Návrh na rekonštrukciu komisií pri Zastupiteľstve TSK. Predkladá: Ing. Fabian – podpredseda TSK
 17. Interpelácie poslancov.
 18. Záver.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK