Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 25. júna 2008
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20080625_XVI.pdf Uznesenia_20080625_XVI.pdf (113,35 kB)
Zoznam uznesení: 528-555/2008
Zoznam hlasovaní: 20080625
Počet poslancov: 45

Poslanci TSK na svojom zasadnutí 25.júna 2008 urobili ďalšie kroky k optimalizácii siete škôl v kraji. Navrhujú Ministerstvu školstva vytvoriť v Trenčíne Spojenú školu s organizačnými zložkami Stredná škola podnikania, Stredné odborné učilište odevné a textilné a Učilište odevné a textilné. Súčasťou uznesenia je aj predchádzajúce vyradenie spomínaných organizačných zložiek zo súčasnej siete škôl. Rovnakým spôsobom navrhujú vytvoriť aj Združenú strednú školu,  Ul. Falešníka v Prievidzi z tamojšieho  terajšieho Stredného odborného učilišťa  a zo Strednej priemyselnej školy. V Považskej Bystrice navrhujú  vytvoriť Združenú strednú školu zo súčasného SOU stavebného a zo Strednej priemyselnej školy na Ul. slovenských partizánov. Nové školy by mali byť zriadené s účinnosťou od 3. septembra 2008.

Poslanci schválili  návrhy projektov, ktoré sa uchádzajú o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu v celkovej výške nákladov takmer 230 miliónov Sk. V prípade schválenia týchto projektov bude nutné ich spolufinancovanie zo strany TSK vo výške takmer 10 miliónov Sk.

V rámci Regionálneho operačného programu ide  napríklad o projekt Trvaloudržateľné zvýšenie kvality vzdelávania v Združenej strednej škole obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom, ako aj projekt Rekonštrukcie a modernizácie ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v Strednej priemyselnej škole v Myjave. Ďalší operačný program Vzdelávanie je zameraný na  podporu  vzdelávania zamestnancov v zdravotníctve, ale aj na zvýšenie vzdelanostnej úrovne, pracovného potenciálu a adaptability zamestnancov TSK. Viacero projektov je zameraných na program Cezhraničnej spolupráce SR-ČR  v rokoch 2007- 2013, napríklad Česko-slovenský Betlehem či  Trenčiansko-zlínska inovačná platforma.

O prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu sa uchádza projekt obnovy, ochrany a nového využitia kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad. Ide o 1. etapu rozsiahleho projektu. Jej súčasťou by mal byť archeologicko-architektonicko-urbanistický výskum pre objekty v celom hradnom areáli, spracovanie realizačného projektu na objekty južného opevnenia s Mlynskou vežou a napokon rekonštrukcia a obnova šiestich objektov južného opevnenia. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vyše 40 miliónov Sk.

Poslanci vzali na vedomie aj vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území TSK . Z dôvodu zlého technického stavu sypačov schválili aj nákup 11 kusov sypačov z rozpočtu Správy ciest TSK v objeme 71,5 milióna Sk.

Poslanci schválili návrh na vymenovanie Ivety Laukovej na funkciu riaditeľky CSS DOMINO v Prievidzi (doteraz bola poverená).

Poslanci schválili aj plán zasadnutí zastupiteľstva TSK v druhom polroku 2008. Regionálny parlament bude rokovať 27. augusta, 29. októbra a 10. decembra 2008.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK