Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 27. augusta 2008
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20080827_XVII.pdf Uznesenia_20080827_XVII.pdf (189,62 kB)
Zoznam uznesení: 556-583/2008
Zoznam hlasovaní: 20080827
Počet poslancov: 45

Poslanci TSK na svojom rokovaní dňa 27. augusta 2008 prerokovali a schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 6/2008, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro. Ide predovšetkým o úpravu sadzieb v novej mene pri dotáciách z rozpočtu TSK, pri dani z motorových vozidiel, pri poplatkoch za služby v sociálnych zariadeniach, ako aj v oblasti vnútornej prevádzky. Schválené VZN nadobudne účinnosť 1. januára. 2009.

Od 3. septembra vznikajú v kraji tri nové integrované školy: Spojená škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne (s tromi organizačnými zložkami), SOŠ v Považskej Bystrici na Ul. slovenských partizánov a Stredná odborná škola na Ul. Falešníka v Prievidzi.

Zo siete škôl a školských zariadení poslanci navrhli vyradiť jediný školský klub v pôsobnosti TSK, ktorý zabezpečuje výchovu v čase mimo vyučovania pre žiakov osemročného štúdia v Gymnáziu v Novákoch. Podľa novej legislatívy takéto kluby zriaďujú obce pri základných školách. Zároveň zastupiteľstvo schválilo návrh na vyradenie Domova mládeže pri SOŠ v Púchove zo siete škôl a školských zariadení, ako aj výdajnú školskú kuchyňu pri ZSŠHSaO v Prievidzi.

Poslanci v súlade s novým školským zákonom, ktorý je platný od 1. 9. 2008, schválili po štyroch zástupcoch zriaďovateľa do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. (doteraz kraj zastupovala len dvojica poslancov TSK v každej škole, teraz sú tam popri poslancoch aj uznávaní odborníci z regiónu). Zároveň schválili aj dodatky k 32-om zriaďovacím listinám stredných škôl a školských zariadení, v ktorých dochádza podľa nového školského zákona ku zmenám názvu. (Zoznam nových názvov škôl zverejníme v osobitnej tlačovej správe.)

Poslanci TSK schválili aj ďalšie návrhy projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ. V rámci Regionálneho operačného programu ide napríklad o projekt dostavby a revitalizácie Gymnázia Ľ Štúra v Trenčíne, o rekonštrukciu a dostavbu Gymnázia v Púchov o rekonštrukciu Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, rekonštrukciu budovy a modernizáciu odborného vzdelávania v SOU J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou, ako aj o zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením budov a výmenou okien v Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu v Prievidzi. V rámci regionálnych komunikácií, zabezpečujúcich dopravnú obslužnosť v kraji, poslanci schválili projekt rekonštrukcie mosta v Považskej Bystrici a rekonštrukciu a modernizáciu cesty Ilava – Valaská Belá, obnovu cesty Uhrovec – Žitná-Omastiná a Závada, rekonštrukciu cesty Bošany – Ješkova Ves – hranica TSK, ďalej potom cestu Trenčianske Stankovce – Kočovce a napokon Hrachovište – Krajná – Podklava – hranica TSK. Rekonštrukcie ciest sú aj súčasťou Operačného programu cezhraničná spolupráca. Ide o komunikácie na slovensko-českej hranici: Lazy pod Makytou - Kohútka, Červený Kameň - Nedašova Lhota, Liešna – Žitková, Javorina – hranica s ČR. V Operačnom programe Životné prostredie je to projekt rekonštrukcie kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklinikou v Myjave a v Operačnom programe Zdravotníctvo projekt rekonštrukcie monobloku v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Poslanci schváli aj Úpravu Plánu opráv ciest II. a III. triedy a doplnok k Plánu opráv ciest II. a III. triedy. Pôvodne plánovanú suma na opravy ciest 100 miliónov korún na rok 2008 sa tak zvýši na takmer 196 miliónov korún.

Poslanci schválili aj ďalšie investičné akcie v oblasti dopravy : sanáciu cesty č. II/574 Homôlku, rekonštrukciu cesty č. III/507 v Trenčianskych Stankovciach a rekonštrukciu mostného objektu cez rieku Nitru pri obci Chalmová. Zároveň schválili finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie ostrovčeka na ceste v Lehote pod Vtáčnikom, na rekonštrukciu úseku cesty v Malých Bieliciach, na rekonštrukciu cesty vo Veľkých Uherciach, ako aj na vybudovanie kruhových križovatiek v Púchove a v Trenčíne pri benzínovej pumpe Eso.

V závere poslanci TSK vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra TSK na 29. október 2008.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK