Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 264/2004

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne

I.schvaľuje

 1. Aktualizovaný zoznam projektových zámerov zariadení TSK pre OP Základná infraštruktúra, podopatrenia 3.1.1 - školstvo (tab. č. 1, s doplnením v položke 21-SPŠ Pov.Bystrica), 3.1.2 – zdravotníctvo (tab. č. 2) a 3.1.3 – sociálne služby (tab. č. 3). 2. Úpravu rozpočtových nákladov na kofinancovanie projektových zámerov zo zdrojov TSK v objeme 5% rovnajúcu sa sume 33 742 tis. Sk z celkových rozpočtovaných nákladov 680 579 tis. Sk podľa tabuliek č.1, 2, 3 a 4. 3. Zdroje TSK na financovanie projektovej dokumentácie v celkovej čiastke 10 659 tis. Sk na schválené projektové zámery, vrátane verejného obstarávania podľa tabuliek č. 1, 2 a 3 a finančných prostriedkov získaných z predaja nehnuteľného majetku TSK.

II.berie na vedomie

1. Zoznam odovzdaných projektov zariadení TSK v rámci OP Základná infraštruktúra podľa podopatrení 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3. 2. Informáciu o výzvach na predkladanie projektov uverejnených v mesiaci máj 2004.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK