Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Trenčianski župní poslanci a obyvatelia kraja môžu byť spokojní

Dátum konania: 02. mája 2016
Pozvánka a program: /pozvanka-program/Pozvanka na Z TSK 2.5.2016.pdf Pozvanka na Z TSK 2.5.2016.pdf (293,4 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 2.5.2016.pdf Uznesenia 2.5.2016.pdf (451,97 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_xviii_zasadnutie_ztsk.pdf hlasovanie_poslancov_xviii_zasadnutie_ztsk.pdf (355,37 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 2.5.2016.pdf Zapisnica 2.5.2016.pdf (322,73 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VUC.html?aid=3764
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2016-05-02.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2016-05-02.mp3 (17,7 MB | 2:34:40 | 16kbps )

V poradí 18. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 2. mája 2016 na Úrade TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Rokovania sa zúčastnilo 37 poslancov a okrem iného prerokovali a schválili Záverečný účet kraja za rok 2015 a 1. zmenu rozpočtu na roky 2016-2018. Vďaka prebytku hospodárenia delili finančné prostriedky do jednotlivých oblastí. Už po tretíkrát bolo rokovanie Z TSK dostupné aj naživo na webovom sídle župy www.tsk.sk.

Záverečný účet kraja  s pozoruhodnými výsledkami

Záverečný účet TSK za rok 2015 bol schválený s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Rozpočtový rok 2015 bol druhým rokom po nástupe nového vedenia, ktorého základnou ambíciou od začiatku bola zmena charakteru fungovania kraja s cieľmi transformácie na otvorenú samosprávu a nakladať so zverenými verejnými prostriedkami rozumne. Prebytok rozpočtového hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015 je vo výške 14,64 mil. eur, pričom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo schválených na tvorbu rezervného fondu 1,46 mil. eur a na tvorbu peňažného fondu 13,18 mil. eur.

Pod kladný hospodársky výsledok sa podpísal okrem iného proces znižovania nákladov na prevádzku Úradu TSK, kde za rovnaké obdobie minulého roka kraj ušetril viac ako 530 tis. eur. Procesy verejného obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému a virtuálnej aukčnej siete PROebiz spolu ušetrili za rok 2015 takmer 2,5 mil. eur. Zásluhou zvýšenia percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb z pôvodného podielu 21,9% na 29,2% prekročil príjem dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný objem o takmer 5,5 mil. eur. Nezrealizovanie alebo čiastočné zrealizovanie investičných akcií plánovaných v roku 2015 z vlastných zdrojov sú predmetom opätovného zapojenia do rozpočtu v roku 2016 prostredníctvom zmeny rozpočtu v celkovom objeme 6,2 mil. eur. Aj napriek tomu, že Správa ciest TSK opravila všetky plánované úseky ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 30,5 km, verejným obstarávaním znížila náklady z plánovaných 3,2 mil. eur o viac ako 586 tis. eur.

K záverečnému účtu TSK podal svoje stanovisko hlavný kontrolór TSK, ktoré Z TSK zobralo na vedomie.

Peniaze z prebytku pôjdu späť k ľuďom

Schválením 1. zmeny rozpočtu na roky 2016 -2018 krajskí poslanci rozhodli, kam poputuje prebytok z hospodárenia. Finančné prostriedky sa vrátia do organizácií, ktoré kraj zriaďuje a sú k ľuďom najbližšie. Na základe definovaných potrieb sa budú prostriedky z dobrého hospodárenia a priaznivého ekonomického vývoja prerozdeľovať do zdravotníctva, školstva, dopravy, sociálnych zariadení aj kultúry. Bude sa pokračovať v už začatých zámeroch kraja a aj napriek tomu, že kraj musí hradiť niektoré dlhy z minulosti, môžu sa rozbehnúť nové investície.

Doprava a prebytok z hospodárenia TSK za rok 2015

Vybudujú sa dva prístrešky pre nákladné vozidlá v celkovom objeme 360 tis. eur pre cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou a cestmajsterstvo Partizánske, zakúpia sa dva kusy univerzálnych nakladačov v celkovom objeme 263 tis. eur pre cestmajsterstvo Považská Bystrica a cestmajsterstvo Trenčín. Zmena rozpočtu sa vo výdavkovej časti rozpočtu dotýka aj implementácie investičných projektov realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program hlavne v oblasti dopravy, a to v podobe zvýšenia pôvodne schváleného rozpočtu o sumu takmer 865 tis. eur na projektové dokumentácie.

Školstvo a prebytok z hospodárenia TSK za rok 2015

Takmer 2 mil. eur  pôjdu na nové investičné akcie na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou vybudovania v prvej etape desiatich prírodovedných laboratórií v gymnáziách v objeme takmer 400 tis. eur, ako aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby nových telocviční vrátane vybavenia v objeme takmer 950 tis. eur. Zvyšok pôjde na zlepšenie stavebno-technického stavu škôl a školských zariadení.

Zariadenia sociálnych služieb a prebytok z hospodárenia TSK za rok 2015

TSK bude pokračovať vo svojom zámere vybudovať autistické centrum a predmetom zmeny rozpočtu sú opätovne kapitálové výdavky v objeme 479 tis. eur určené na vybudovanie tohto špecializovaného zariadenia. Nové investície do zariadení poskytujúcich sociálne služby sú plánované v objeme takmer 660 tis. eur. V tejto sume je aj plánovaná investícia vo výške 125 tis. eur pre vybudovanie prístupovej komunikácie a parkoviska pre autistické centrum, ktorú je potrebné vybudovať z dôvodu zmeny umiestnenia stavebného objektu a úpravy inžinierskych sietí.  

Zdravotníctvo a prebytok z hospodárenia TSK za rok 2015

TSK v roku 2016 plánuje najväčšiu investičnú akciu v objeme 3,1 mil. eur, ktorou je dostavba operačných sál v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky investovalo v minulosti takmer 144 mil. Sk do projektu vybudovania monobloku v areály nemocnice, no od roku 2004 bola rekonštrukcia pozastavená. Na zavedenie nemocničného informačného systému umožňujúceho výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase sú v roku 2016 vyčlenené pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prostriedky vo výške takmer 750 tis. eur.

Kultúra a prebytok z hospodárenia TSK za rok 2015

Investíciou vo výške 200 tis. eur je rekonštrukcia administratívnej budovy skleníku – I. etapa pre Trenčianske múzeum v Trenčíne. V súčasnosti je stavebnotechnický stav objektu narušený, cieľom jeho rekonštrukcie je vybudovanie bezbariérových toaliet, návštevníckeho centra a priestorov pre predaj vstupeniek, suvenírov a drobného občerstvenia, v suteréne vzniknú sklady a dielne pre údržbu hradu a v podkroví nové administratívne priestory pre správu hradu a sprievodcov.

Majetok kraja

Poslanci Z TSK schválili v rámci inštitútu hodného osobitného zreteľa nájom kancelárie na 5. podlaží budovy Úradu TSK pre Maticu slovenskú, ktorá až doteraz nemala v meste Trenčín vyhovujúce priestory. Schválili ďalšie tri nakladania s majetkom kraja: odpredaj majetku za účelom scelenia pozemkov, od 1.6.2016 prevod budov do správy Gymnázia v Púchove po tom, čo boli v rámci projektu zo zdrojov EÚ zrekonštruované za viac ako 1,1 mil. eur a prevod novovytvorenej parcely v rámci zrealizovanej vodnej stavby „Ilava – úprava Podhradského potoka“.

Doprava

Modré medzimestské autobusy, ktoré zo svojho rozpočtu podporuje TSK v rámci zmluvného vzťahu s dvomi dopravcami SAD Trenčín a.s. a SAD Prievidza a.s. využilo vlani takmer 24 mil. cestujúcich. Oproti predpokladu je to o takmer 1,4 mil. cestujúcich menej. Pre zachovanie dopravnej obslužnosti sa kraj snaží nastaviť sieť autobusov optimálne a dôsledne hradí ekonomicky oprávnené náklady prepravcom, vyplývajúce mu zo zákona a nariadenia EÚ. Za rok 2015 poslanci Z TSK schválili úhradu neuhradenej náhrady preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území TSK za IV. štvrťrok 2015 pre zmluvných dopravcov vo výške  viac ako 480 tis. eur.

Sociálna oblasť

Z dôvodu, že zákon neurčil podrobnosti o úhrade za poskytnutie služieb v sociálnom zariadení, trojpätinovou väčšinou poslanci schválili nové Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho schválením sprehľadnil kraj úhrady za bývanie, stravovanie a obslužné činnosti. Odborné činnosti ostávajú bez úhrady.

Krajskí poslanci zobrali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK a schválili plán svojich rokovaní na II. polrok 2016. Nastávajúce rokovanie sa bude podľa plánu konať v pondelok 11. júla 2016. Kompletný program, ako aj všetky materiály k rokovaniu Zastupiteľstva TSK sú dostupné na stránke www.tsk.sk sekcia úradná tabuľa.

Fotogaléria

Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK
Mgr. Michal Žitňanský, LL. M. - Vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Richard Takáč - podpredseda TSK, Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK
JUDr. Jaroslav Pleva - Vedúci odboru dopravy
Ing. Renáta Ozimová - Vedúca odboru finančného

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK