Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 24. júna 2009
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_24602009.pdf Uznesenia_24602009.pdf (115,04 kB)
Zoznam uznesení: 706-726/2009
Zoznam hlasovaní: 20090624
Počet poslancov: 45

Zastupiteľstvo TSK v úvode svojho rokovania 24. júna 2009 jednomyseľne schválilo výzvu vláde SR a poslancom NR SR, aby zamedzili prijatiu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá navrhuje zmeny vo fungovaní lekárskej služby prvej pomoci. Prijatie novely podľa poslancov TSK môže znamenať ohrozenie lekárskej služby prvej pomoci pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. Novela - podľa výzvy poslancov - nevytvorí podmienky na zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľstva, ktorá musí byť základným právom najvyššej priority.
Zastupiteľstvo potom schválilo bez výhrad záverečný účet TSK za rok 2008.
Poslanci schválili aj VZN č. 12/2009, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie TSK č. 2/2006 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných TSK podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o zosúladenie výšky úhrady za stravovanie pre deti s poruchami správania v krízovom stredisku Centra sociálnej pomoci Domino na tú istú sumu, akú platia klienti tamojšieho Domova sociálnych služieb a ktorá je určená VZN TSK č. 10/2009, ktoré schválilo Zastupiteľstvo TSK v apríli 2009.

Komuniké z júnového zastupiteľstva TSK

Regionálny parlament schválil podanie ďalších žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci programov EÚ na projekty v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráce SR - ČR, v rámci infraštruktúry vzdelávania, návrhy projektov na predloženie žiadostí o pridelenie štatútu Centra olympijskej prípravy pre Osemročné športové gymnázium, pre Obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici a Gymnázium v Dubnici nad Váhom. Poslanci TSK schválili aj Dohodu o spolupráci medzi Regiónom Bílé Karpaty a TSK k strešnému projektu „Fond mikroprojektov" v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR na roky 2007 - 2013.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie zimnej údržby ciest za zimné obdobie 2008/2009, ako aj vyhlásenie havarijného stavu na úseku cesty č. II/574 za obcou Diviaky nad Nitricou. Finančné prostriedky pre tento mimoriadny prípad sú čerpané s rezervného fondu TSK.
Poslanci schválili aj úhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave za rok 2008 vo výške 416 484,10 € /12 547 tis. Sk, z toho 101 473,80 € /3 057 tis Sk/ pre SAD Prievidza a 315 010, 30 €/ 9 490 tis. Sk/ pre SAD Trenčín.
Zastupiteľstvo schválilo aj zásady kontrolnej činnosti TSK, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 7. 2009. Poslanci zobrali na vedomie správu o prípravných prácach na vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu VÚC TSK, ako aj plán kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2009.
Do funkcie riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi zastupiteľstvo vymenovalo Mgr. Sylviu Myšiakovú, do funkcie riaditeľky Centra tradičnej kultúry v Myjave Mgr. Vieru Feriancovú a za riaditeľku Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Ľudmilu Húskovú.
Do skončenia funkčného obdobia sa ešte zastupiteľstvo TSK zíde dvakrát: 26. augusta 2009 a 28. októbra 2009.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK