Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: TSK ako prvý spomedzi krajov schválili participatívny rozpočet – obyvatelia rozhodnú, kam poputuje 99 tis. € z krajského rozpočtu

Dátum konania: 20. marca 2017
Pozvánka a program: /pozvanka-program/Pozvanka na Z TSK 20 03 2017.pdf Pozvanka na Z TSK 20 03 2017.pdf (388,33 kB)
Uznesenia: vzn/Uznesenia 20.3.2017.pdf Uznesenia 20.3.2017.pdf (504,06 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_xxiii_zasadnutie_ztsk.pdf hlasovanie_poslancov_xxiii_zasadnutie_ztsk.pdf (447,18 kB)
Zápisnica: /zapisnica/Zapisnica 20.3.2017.pdf Zapisnica 20.3.2017.pdf (550,64 kB)
Videozáznam: http://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-VuC.html?aid=3852&page=category&lv=2&id=21
Zvukový záznam: zvukove_zaznamy/zvukovyzaznam_ZTSK_2017-03-20.mp3 zvukovyzaznam_ZTSK_2017-03-20.mp3 (21,32 MB | 3:06:19 | 16kbps )

V poradí druhé rokovanie krajského parlamentu v tomto roku sa uskutočnilo v pondelok 20. marca 2017 tradične v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (Ú TSK) pod vedením trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na v poradí XXIII. Zasadnutí rokovalo 41 poslancov. Ich hlasovanie a rozhodovanie bolo už tradične možné sledovať aj naživo prostredníctvom oficiálneho webového sídla župy.

Kraj zvyšuje spoluúčasť verejnosti na rozhodovaní o rozpočte

Ako prvá zo samosprávnych krajov vôbec Trenčianska župa pristúpila k zavedeniu participatívneho komunitného rozpočtu. Krajskí poslanci na tento účel v rozpočte TSK na rok 2017 schválili 99 tisíc eur, o ktorých využití rozhodne svojimi hlasmi verejnosť. Maximálna čiastka na jeden projekt je ohraničená výškou 2 200€.

Cieľom TSK pri zavádzaní participatívneho rozpočtu je, aby mohli obyvatelia kraja, ktorí sú platcami daní, demokraticky a otvorene rozhodovať o prerozdelení časti verejných financií. Návrhy projektov môžu predkladať právnické aj fyzické osoby, jednotlivci, skupiny i komunity so sídlom alebo trvalým pobytom na území TSK, obce, mestá i organizácie, ktoré zriaďuje TSK, a to v termíne od apríla do mája 2017. Zaevidované projekty prejdú tzv. verejným zvažovaním, na ktorom odborná komisia zložená prevažne z poslancov Z TSK za účasti širokej verejnosti rozhodne o relevantnosti realizácie projektov a ich posunutí do verejného hlasovania. Verejné hlasovanie bude tento rok prebiehať v termíne od 1. do 15. júla 2017 prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle TSK. Po ukončení hlasovania župa zverejní jeho výsledky a pristúpi k uzatvoreniu zmluvných vzťahov. Realizácia projektov je tento rok naplánovaná na mesiace august až október, s ich následným vyhodnotením a zhodnotením ich prínosu počas mesiacov november – december 2017. 

Cieľom participatívneho - komunitného rozpočtu TSK je, aby občania mohli spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie a rozvoj kraja. Zámerom je nielen to, aby verejnosť bola účastná na rozhodovaní o použití verejných zdrojov, ktoré tvoria časť župného rozpočtu, ale aj aby sa zaujímala a porozumela územným mechanizmom. Participatívny – komunitný rozpočet súčasne umožňuje TSK zbierať nápady, návrhy, podnety priamo od občanov a prípadne ich zapracovať do rozpočtu na nasledujúci rok. 

TSK zažiada pre Gymnázium Partizánske financie na rekonštrukciu z eurofondov

Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) boli v decembri 2016 schválené dve podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu dvoch stredných škôl, ktoré zriaďuje. K obchodnej akadémii v Prievidzi a k Strednej odbornej škole stavebnej v Trenčíne sa po novom pridá aj Gymnázium v Partizánskom. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske.“  TSK tak pokračuje v napĺňaní svojho cieľa stať sa zelenšou a environmentálne priaznivejšou župou. Celkové náklady na projekt sú vyčíslené na viac ako 865 tisíc €, 5% spolufinancovanie kraja bude predstavovať  približne 43 tis. €.

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu pre žiakov, pedagogický aj nepedagogický personál školy. Jeho predmetom je celková obnova školy, ktorá sa týka napr. zateplenia fasády a strechy, výmeny pôvodných drevených okien za plastové, výmeny pôvodných vstupných dverí za hliníkové či inštalácie riadeného vetrania so spätným získavaním tepla v učebniach a telocvični. V rámci realizácie projektu by sa tiež mala vymeniť osvetľovacia sústava vo vybraných priestoroch za nové svietidlá s technológiou LED a zrekonštruovať bleskozvody a dažďové zvody. Účelom tejto obnovy školy je zníženie energetickej náročnosti budovy školy a  zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

Kraj naďalej zhodnocuje svoj majetok

Poslanecké plénum ďalej schválilo celkovo 13  návrhov na riešenie prebytočného majetku, medzi nimi napr. aj predaj nehnuteľností SOŠ Prievidza za cenu znaleckého posudku vo výške 291 tis. €, či zámenu pozemkov s mestom Trenčín. Poslanci schválili zámenu pozemkov  v areáli Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne o výmere 239 m2 vo vlastníctve TSK za pozemky situované v areáli SOŠ obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne o výmere 702 m2. Hodnota pozemku vo vlastníctve TSK je približne 30 tis. €, vo vlastníctve mesta Trenčín 35 100 €. Zámena bola schválená bez ďalšieho finančného vyrovnania, nakoľko bude potrebné vybudovať nové stanoviská pre kontajnery na smeti v areáli Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za  náklady približne 10 tis. €.

Počas svojho druhého tohtoročného stretnutia zobrali krajskí poslanci na vedomie Správu  kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva TSK a Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2016.

Zastupiteľstvo zároveň dňom 21. marca 2017 delegovalo zástupcu do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi, ktorým sa stal podpredseda TSK Richard Takáč. Vo funkcii nahradil Bohumila Miku, zástupcu Krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory Trenčín, ktorý sa vzdal členstva. Poslanci tiež pristúpili k zmene zriaďovacej listiny Strednej priemyselnej školy Myjava, ktorej vo vymedzení základných verejnoprospešných činností rozšírili zabezpečovanie športovej prípravy žiakov v športových triedach na kolektívne športy.

Ďalšie rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční v utorok 2. mája 2017.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK