Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 26. augusta 2009
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20090826_XXIII.pdf Uznesenia_20090826_XXIII.pdf (462,8 kB)
Zoznam uznesení: 727-860/2009
Zoznam hlasovaní: 20090826
Počet poslancov: 45

XXIII. rokovanie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta 2009, vojde do dejín ako historicky prvé zasadnutie regionálneho parlamentu TSK v novom sídle TSK. Rokovaniu predchádzalo slávnostné otvorenie nových priestorov predsedom TSK MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH. Súčasťou slávnosti boli kultúrne vystúpenia, výstava fotodokumentov o výstavbe nového sídla, ako aj prehliadka priestorov administratívnej budovy.

Vlastné rokovanie otvorila minúta ticha na počesť obetí nedávneho banského nešťastia, ku ktorému došlo na území samosprávneho kraja v Handlovej.
Zastupiteľstvo potom splnilo prvú povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Určilo volebné obvody, počet poslancov v nich a sídla obvodných volebných komisií najneskôr 65 dní pred voľbami, ktoré predseda NR SR vyhlásil na sobotu 14. novembra 2009. Tak ako v predchádzajúcich regionálnych voľbách bude kraj rozdelený na deväť volebných obvodov (podľa bývalých okresov) a občania si celkovo zvolia do regionálneho parlamentu 45 poslancov. Desať poslancov bude z okresu Prievidza, osem z okresu Trenčíne, po päť poslancov si zvolia v Považskej Bystrici, v Novom Meste nad Váhom a v Ilave, štyroch poslancov bude mať okres Partizánske, po troch Bánovce nad Bebravou a Púchov dvaja poslanci budú z okresu Myjava. Pre voľby predsedu tvorí kraj jednomandátový volebný obvod. Sídlom volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja bude nová budova TSK, obvodné volebné komisie budú sídliť v bývalých okresných mestách s jedinou výnimkou - v Dubnici nad Váhom bude umiestnená obvodná volebná komisia pre Ilavský obvod. Všetky obvodné komisie budú pracovať v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Poslanci schválili aj niekoľko majetkových prevodov. Napríklad, pozemok v obci Trenčianske Bohuslavice, ktorý bol v správe Správy ciest, schválili predaj Železniciam SR, ktoré ho potrebujú na modernizáciu železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov. Naopak, zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov II/574 od Mesta Ilava do vlastníctva TSK pre Správu ciest TSK. Regionálny parlament schválil aj uznesenie o upustení od vymáhania starých pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Celkovo ide o pohľadávky v sume 78 855,2€ (t.j. 2 375 596,02 korún).
Zastupiteľstvo schválilo aj podanie viacerých žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov a iných programov EÚ. Ide predovšetkým o 10 projektov na modernizáciu zariadení sociálnych služieb v kraji , tri projekty v oblasti kultúry (obnova objektu Kasární na Trenčianskom hrade, rekonštrukciu a obnovu Hvezdárne v Partizánskom a prestavbu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi), ale aj projekt Elektronizácie verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v TSK a niektoré projekty cezhraničnej spolupráce s ČR.
Poslanci prerokovali aj protest prokurátorky Krajskej prokuratúry v Trenčíne proti VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb TSK. Tá označila za diskriminačné ustanovenie, že TSK poskytuje služby pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Trenčianskom samosprávnom kraji najmenej rok pred podaním žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zastupiteľstvo sa stotožnilo s odporúčaním Komisie legislatívno-právnej TSK protestu nevyhovieť, pretože zákon o samospráve vyšších územných celkov upravuje povinnosť samosprávneho kraja starať sa všestranne o potreby svojich obyvateľov a iný zákon o hospodárení s majetkom VÚC ukladá povinnosť samosprávnym krajom hospodáriť s majetkom v prospech obyvateľov samosprávneho kraja.
Regionálny parlament v závere schválil aj návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb TSK. Cieľom dokumentu je rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb v zariadeniach s týždenným pobytom, rozvoj sociálneho poradenstva a krízovej intervencie, zvýšenie kvality a humanizácie poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb, debarierizácia priestorov zariadení sociálnych služieb, ako aj podpora vzniku nových druhov sociálnych služieb podľa potrieb občanov TSK.

Posledné rokovanie Zastupiteľstva TSK v tomto funkčnom období je na programe 28. októbra 2009.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK