Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Dátum konania: 28. októbra 2009
Uznesenia: zasadnutia/Uznesenia_20091028_XXIVb.pdf Uznesenia_20091028_XXIVb.pdf (163,34 kB)
Zoznam uznesení: 861-902/2009
Zoznam hlasovaní: 20091028
Počet poslancov: 45

Poslanci TSK na poslednom rokovaní v tomto funkčnom období 28.10. 2009 prerokovali a schválili návrh rozpočtu na roky 2010 až 2012.Kým rozpočet na rok 2010 je záväzný, rozpočty na roky 2011 a 2012 majú informatívny charakter.
Index rastu celkových príjmov je 1,27 v porovnaní s rokom 2009. Najvýznamnejšou kategóriou príjmov sú daňové príjmy, ktoré predstavujú 41,45 %-ný podiel z celkových príjmov na rok 2010. Pokles daňových príjmov na rok 2010 odzrkadľuje zhoršenie makroekonomického prostredia, zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na rast nezamestnanosti a miezd. K poklesu výnosu dane prispieva i rozhodnutie vlády v rámci opatrení proti ekonomickej kríze dočasne znížiť daňové zaťaženie fyzických osôb. Od 1. marca 2009 je účinná novela zákona o dani z príjmov, podľa ktorej sa zvýšila odpočítateľná položka zo základu dane fyzickým osobám.
Príjem dane z motorových vozidiel je na úrovni roku 2009. Pre rok 2010 zostávajú zachované sadzby dane z motorových vozidiel aj rozsah oslobodenia v zmysle VZN č. 5/2007 o dani z motorových vozidiel na území TSK v aktuálnom znení.
Súčasťou rozpočtu príjmov TSK je aj predpokladaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy.
Plnenie príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2010 pozitívne ovplyvniť proces predkladania investičných a neinvestičných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj príjem za už zrealizované projekty, na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj podal žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
Nárast výdavkov je v objeme 24 611 317,62 Eur. V bežných výdavkoch je nárast o 3 736 031,24 Eur a v kapitálových výdavkoch je nárast o 20 875 286,38 Eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu je premietnutý proces predkladania investičných a neinvestičných projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet roku 2010 je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Príjmovú časť finančných operácií tvoria prevody prostriedkov z peňažných fondov a návratné zdroje financovania. V roku 2010 bude na základe uznesenia Z TSK č.597/2008 zo dňa 29.10.2008 prijatý úver vo výške 3 388 940 Eur na financovanie investičných potrieb.
Súčasťou rozpočtu TSK na roky 2010-2012 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2010-2012, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu.

Zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora Krajskej prokuratúry v Trenčíne proti článku čl. 14 odsek 1 Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach TSK a zmenilo spomínané VZN podľa návrhu prokurátora - vynechaním jedného slova.

Poslanci potom schválili 20 návrhov projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci štrukturálnych fondov a iných programov EÚ. Zároveň vzali na vedomie informáciu o implementácii schválených projektov s podporou štrukturálnych fondov EÚ v regióne TSK v programovacom období 2004 - 2006, ako aj v programovacom období 2007 - 2013.

Zastupiteľstvo schválilo operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na zimné obdobie 2009-2010, ako aj plán opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010 v celkovej výške 2 323 574,32 Eur (70 miliónov Sk).

Poslanci vzali na vedomie aj správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za 1. polrok 2009 a schválili aj plán zasadnutí nového zastupiteľstva TSK, ako aj plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK v prvom polroku 2010.

Poslanci TSK na poslednom rokovaní

Poslanci TSK na poslednom rokovaní

Poslanci TSK na poslednom rokovaní

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK