Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pojmy o odpade v domácnosti

Recyklácia nie je triedenie. Zberný dvor nie je to isté ako zberné suroviny.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad / BRKO- Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí odpad zo záhrad, parkov, kuchynský odpad z domácností aj stravovacích zariadení.

Cirkulárna ekonomika - Ide o stratégiu udržateľného rozvoja, v ktorej človek s prírodou spolupracuje. Suroviny, produkty a obaly sú uzavreté v dlhotrvajúcich cykloch, sú opraviteľné, upraviteľné, recyklovateľné a opakovane využiteľné.

Druhotné suroviny -Produkt, ktorý vznikne ako dôsledok primárnej výrobnej činnosti (napr. ropné látky pri výrobe palív) alebo je to materiál, ktorý je možné ďalej recyklovať (napr. použité PET fľaše sa opäť recyklujú).

Ekodizajn - V zmysle pravidiel EÚ spĺňať ich vyššiu životnosť, opraviteľnosť, možnosť opätovného použitia, modernizáciu, recyklovateľnosť a menej náročné nakladanie s výrobkom po skončení jeho životného cyklu.

Elektroodpad - Každé elektrické zariadenie, ktoré už neslúži svojmu účelu a človek sa ho chce zbaviť. Najčastejšími príkladmi elektroodpadu je čierna technika, napr. televízory, prehrávače, počítače, reproduktory, biela technika ako práčka, umývačka riadu, chladnička, ale aj malé kuchynské spotrebiče ako mikrovlnky, mixéry a podobne. Medzi elektroodpad patria aj batérie, žiarivky, USB kľúče, mobily či nabíjačky, ktoré treba rovnako ako elektrické spotrebiče a prístroje odovzdať na zbernom mieste.

Energetické zhodnocovanie odpadu - Energia, ktorá vznikne pri spaľovaní odpadu, sa používa na výrobu elektrickej energie alebo tepla na vykurovanie.


Komunálny odpad - Všetky druhy odpadu, ktoré vznikajú v domácnostiach. Týmto termínom sa označuje aj odpad, ktorý je možné triediť (papier, plast, sklo, kov, nápojové kartóny), ale aj kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad, ktoré končia v kontajneroch na zmesový odpad. Zjednodušene, to, čo končí v kontajneroch na zmesový alebo triedený odpad v obciach, nazývame komunálny odpad.

Kuchynský odpad - je súčasťou biologicky rozložiteľného odpadu. Ide o odpad z domácností aj stravovacích zariadení ako sú školské jedálne, škôlky, reštaurácie, závodné kuchyne, jedálne, reštaurácie či bufety. Medzi kuchynský odpad patrí aj použitý jedlý olej, odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, teda aj taký odpad, ktorý nie je možné kompostovať. Kuchynský odpad končí v bioplynových staniciach, kde sa premieňa na elektrickú energiu a teplo, prípadne v priemyselných kompostárňach, v ktorých musí prejsť hygienizáciou.


• Lineárna ekonomika - primárne suroviny (ropa, kovy či stromy) sú vyťažené, premenené na produkty a po skončení ich životného cyklu končia na skládkach alebo v spaľovniach. Reakciou na lineárnu ekonomiku je koncept cirkulárnej ekonomiky.

• Littering - Anglickým pojmom littering sa označuje znečisťovanie prostredia voľne odhodeným odpadom. Príkladom litteringu je odhadzovanie cigaretových ohorkov na zem, vyhadzovanie odpadkov na trávnik, chodník, zanechávanie odpadu v lesoch, parkoch a podobne.


• Nadrozmerný odpad
- sú považované predmety ako nábytok, koberce a podobne. Takýto druh odpadu nepatrí na kontajnerové stojiská ani do zmesových kontajnerov.

Pri zbavovaní sa starého nábytku je ideálny nasledovný postup:

  • ak je nábytok funkčný, treba ho ponúknuť za odvoz na niektorom z inzertných portálov alebo skupín na sociálnych sieťach.
  • ak je nábytok znehodnotený tak, že nemôže slúžiť ďalej svojmu účelu, občania sú povinní zabezpečiť jeho odvoz na zberný dvor. Obce a mestá pravidelne organizujú aj mobilný zber nadrozmerného odpadu pristavením veľkokapacitných kontajnerov v obci alebo miestnej časti.

Za uloženie objemného odpadu v alebo pri kontajnerovom stojisku, či uloženie odpadu na mieste, ktoré na to nie je určené, hrozí vinníkovi pokuta.

• Nebezpečný odpad - oOpad s takými vlastnosťami, ktorých vplyvom môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo životného prostredia. Nesmie preto končiť v zmesovom odpade ani v nádobách na triedený odpad z domácností.

Nebezpečný odpad sa nesmie skládkovať ani spaľovať v bežných spaľovniach na komunálny odpad a jeho likvidácia alebo recyklácia prebieha v špeciálnom režime (špecializované spaľovne a spoločnosti zamerané na recykláciu nebezpečného odpadu).

Príkladmi nebezpečného odpadu sú autobatérie, batérie, elektronika, domáce spotrebiče, chemikálie ako syntetické farby, rozpúšťadlá, laky, lepidlá, technické spreje a podobne). Zvláštnou kategóriou nebezpečného odpadu je zdravotnícky materiál a lieky.

• Nelegálna skládka odpadu - Sú všetky skládky, ktoré vzniknú bez povolenia. Často vznikajú za obcami, výnimkou však nie sú ani skládky v chránených územiach.

• Organizácia zodpovednosti výrobcov - OZV - je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje fungovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu. OZV v zastúpení výrobcov financuje triedený zber odpadov v mestách a obciach v spolupráci so zberovými spoločnosťami. Prečítajte si čo spadá do náplne činnosti OZV ENVI-PAK.


• Recyklačná značka, recyklačný symbol -
Na výrobkoch a ich obaloch nájdete rôzne symboly, ktoré označujú z akého materiálu je produkt vyrobený a či je možné ho recyklovať.

• Recyklovanie odpadu - Na Slovensku (ani v EÚ) neexistuje zákonná povinnosť označovať výrobky a obaly recyklačnými symbolmi, preto pri triedení odpadu môžeme mať problém správne identifikovať niektoré druhy výrobkov a obalov.

Na produktoch sa môžete stretnúť s viacerými druhmi recyklačných symbolov. Symboly a značky vám pomôžu pri triedení odpadu. V prípade, že chýbajú, nezostáva nič iné, len sa spoľahnúť na zdravý rozum a odhad.

       

Pozrite si http://www.triedime.sk/photo_gallery/recyklacne-symboly-na-obaloch

Recyklácioa cigaretových ohorkov

https://open.spotify.com/episode/6u48Dlqz7Zk13z3Pn1ZOrg?si=e49ddff9a92c4fba&nd=1


• Skládka komunálneho odpadu / skládkovanie -
Na skládkach končí obsah nádob na zmesový odpad. Zmesový odpad sa po odvoze netriedi, všetky nevytriedené súčasti odpadu tak skončia nevyužité.

Na skládke sa odpad rozkladá veľmi pomaly, alebo takmer vôbec, pretože obsahuje množstvo veľmi pomaly sa rozkladajúcich materiálov. Keďže na skládkach končí veľmi rôznorodý odpad, jednotlivé chemické zlúčeniny začnú medzi sebou reagovať, čím sa zo skládok uvoľňujú nebezpečné látky.


• Spaľovňa odpadu -
Zariadenie, v ktorom sa tepelne zhodnocuje odpad. Získaná energia sa používa na výrobu elektrickej energie alebo na výrobu tepla pre vykurovanie.

Časť získanej energie využívajú spaľovne pre zabezpečenie vlastnej prevádzky, nespotrebovanú elektrickú a tepelnú energiu odvádzajú spaľovne do verejnej siete.

• Triedený odpad - Pre občana to v jeho bežnom živote znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. A od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály. To znamená, že náklady za triedený zber nie sú súčasťou poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom.  Ide o systém, ktorý je dlhé roky úspešne uplatňovaný v západoeurópskych krajinách (napr. Nórsko, Belgicko), ale i v ČR.

• Triediaca linka - Triediaca linka je zariadenie, v ktorom sa dodatočne triedi odpad dovezený z nádob triedeného odpadu. Existujú rôzne druhy triediacich liniek, od manuálnych po plne automatizované. V súčasnosti sa zavádzajú do praxe plne automatizované triediace linky, ktoré nepotrebujú na obsluhu množstvo ľudí.

http://www.triedime.sk/article/obcan-neplati-za-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-


• Zálohovanie -
Zálohovanie je systém, ktorý vracia do obehu použité obaly, sklenené fľaše, alebo aj prepravky či palety.

• Zberné suroviny - Zberné suroviny, ľudovo nazývané aj "kovošrot", sú výkupné miesta, kde môžu občania aj firmy odovzdať na výkup nepotrebný kov a kovové predmety. Podmienky a ceny za výkup si stanovujú jednotlivé prevádzky vo vlastnej réžii.

• Zberný dvor - Zberný dvor a zberné suroviny si v bežnom jazyku často zamieňame.

Kým zberné suroviny sa špecializujú na výkup druhotných surovín, zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Zberný dvor môže zriadiť obec alebo združenie obcí. Prevádzkovať ho môže obec, združenie obcí alebo osoba, ktorá uzatvorila s obcou či združením obcí zmluvu o tejto činnosti.

Na prevádzkovanie zberného dvora je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce.

• Zelený bod - je ochranná známka na obaloch výrobkov tých výrobcov, ktorí sa zapojili do systému ZELENÝ BOD organizácie zodpovednosti výrobcov na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu obalového výrobku. Výrobca zapojením sa do systému ZELENÝ BOD, najrozšírenejšieho spôsobu zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe, má tiež záujem a možnosť týmto spôsobom informovať spotrebiteľskú verejnosť, že mu záleží na životnom prostredí.

https://www.tsk.sk/ekoporadna/odpady/triedenie/envi-pak-zodpovedna-spolocnost

• Zero-waste - v preklade z angličtiny nulový odpad. Týmto pojmom sa označuje snaha jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií konať tak, aby svojou činnosťou neprodukovali žiadny alebo len minimálny odpad. Úspešnou v takomto spôsobe života je napríklad zakladateľka blogu Zero Waste Slovakia, Petra Slezáková.

https://www.tsk.sk/ekoporadna/odpady/zero-waste


• Zmesový odpad -
je všetok odpad, ktorý skončí nevytriedený. Veľmi zjednodušene, to, čo obsahujú čierne kontajnery, je označované ako zmesový odpad bez ohľadu, že obsahuje aj zložky, ktoré sa dajú vytriediť, ale z dôvodov ako neznalosť alebo nezodpovednosť, vytriedené neboli.

Čítajte viac: https://smeti.sme.sk/c/22379923/viete-co-je-littering-pripravili-sme-pre-vas-slovnik-o-odpade.html

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK