Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 02/2019

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v kat. území Nové Mesto nad Váhom, v budove školy, súpisné číslo 497, postavenej na pozemku parc. č. 3956/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1515 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 25 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK