Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou

priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017

 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a  Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

 

1. Predmetom priameho nájmu je asfaltová plocha pri stavbe bývalého Gymnázia I. Belu, L. Novomestského 15 v Handlovej - časť pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Handlová, zapísaného na LV č. 2769, v časti A: Majetková podstata ako:

  •  pozemok, parc. č. 3961/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3657 m2, a to v celkovom rozsahu výmery 495 m2

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu č. TSK/PN/1/2017 sú zverejnené:

  • na internetovej stránke vyhlasovateľa: tsk.sk; v sekcii – predaj, nájom majetku
  • na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

3. Lehota na podávanie návrhov v súlade s podmienkami priameho nájmu je od 05.06.2017 do 20.06.2017 do 10.00 hod.  na adresu vyhlasovateľa.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK