Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 19.6.2019

Zápisnica z XI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 19. júna 2019 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 17.6.2019

Zápisnica č. 5/2019 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 17. júna 2019 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

Zámer zameniť pozemok p. č. 4692/11 s pozemkom p. č. 4692/7 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer zameniť pozemok p.č. 3437 s pozemkom p. č. 4692/8 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Oznam IPC

24. júna 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj dňa 27. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby z dôvodu čerpania dovolenky a služobnej cesty.

Trenčianské múzeum v Trenčíne - OVS č. 4/2019

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 4 /2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru učiteľa na odborné predmety elektrotechnika, základy elektroniky, automatizácia, agromechatronika

24. júna 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské prijme do pracovného pomeru učiteľa na odborné predmety elektrotechnika, základy elektroniky, automatizácia, agromechatronika.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 20.6.2019

Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 20.06.2019 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica komisie dopravy 17.6.2019

21. júna 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 11/2019 z 11. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 17. júna 2019 v čase od 10.00. hod – 11:30.hod.

Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopavy pre roky 2019/2020

21. júna 2019 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o pripomienkovaní rámcového návrhu grafikonu železničnej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Klemensova 8, 813 61  Bratislava pre roky 2019/2020.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 (2. zmena)

21. júna 2019 | Rozpočet TSK |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 8.7.2019.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 3/2019

21. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 21/2019

21. júna 2019 | Návrhy na pripomienkovanie |

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK ako prípad hodný osobitného zreteľa

21. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 19.6.2019

21. júna 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 11 z 11. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 19. júna 2019 v sídle TSK v čase od 13,30 hod. do 13,55 hod..

Stredná športová škola Trenčín - vyhlásenie OVS č. 3/2019 - zápisnica

21. júna 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2019

19. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Gymnázium Ľ. Š. Trenčín prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár

19. júna 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár.

SOŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru učiteľa na výuku technických odborných predmetov

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, prijme do pracovného pomeru učiteľa na výuku technických odborných predmetov.

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto upratovačka

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto upratovačka.

Záznam XVII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 12.6.2019

Výjazdové rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s poradovým číslom XVII. v kúpeľnom meste Bojnice (okres Prievidza) sa uskutočnilo 12. júna 2019 v prítomnosti 28 poslancov pod vedením trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo aj na našom youtube VÚC Trenčín.

SOŠ Stará Turá - zámer priameho nájmu č. 3/2019

17. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá č. 3/2019 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK.

Pozvánka na komisiu pre financie rozpočet a investície 20.6.2019

Pozvánka na IV. zasadnutie Komisie pre financie rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. júna o 10,00 h v zasadačke č. 226, 2. poschodie budovy sídla TSK.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu farmaceuta

17. júna 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu farmaceuta.

<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK