Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci upratovacích služieb

25. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci upratovacích služieb.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre verejné obstarávanie

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre verejné obstarávanie.

SOŠ Nováky - vyhlásenie OVS č. 1/2020

24. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

24. júna 2020 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXIV. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 6. júla 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5090/2020 z 19.06.2020 (rúško).

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 1/2020 - zápisnica

23. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku na základe obchodnej verejnej súťaže.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta)

23. júna 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy - 2 miesta.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra

23. júna 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

23. júna 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 15.6.2020

Zápisnica z XVI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 15. júna 2020 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, banketová miestnosť č. 263 (2. poschodie).

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 24.06.2020 do 25.07.2020

19. júna 2020 | Odpredaj, nájom majetku |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 24.06.2020 do 25.07.2020 do 10.00 hod..

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 32/2020

19. júna 2020 | Návrhy na pripomienkovanie |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 31/2020

19. júna 2020 | Návrhy na pripomienkovanie |

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 17.6.2020

Zápisnica č. 5/2020 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 17. júna 2020 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 6. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 624.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy (jún 2020)

19. júna 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa telesnej a športovej výchovy

18. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa telesnej a športovej výchovy.

SZŠ C. Šimurkovej Trenčín - vyhlásenie OVS č. 01/2020 - zápisnica

18. júna 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 17.6.2020

18. júna 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 15 z 15. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 17. júna 2020 v sídle TSK v čase od 12,30 hod. do 13,00 hod..

OA Považská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov

17. júna 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Obchodná akadémia Považská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácií, aprobácia telesná a športová výchova – matematika – občianska náuka.

Manažér pre Value for Money (2 miesta) - zápisnica

17. júna 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Manažér Value for Money Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčín región 03/04 2020

17. júna 2020 | Dokument | Dokumenty - TSK

Trenčín región 01/02 2020

17. júna 2020 | Dokument | Dokumenty - TSK

Trenčín región 11/12 2019

17. júna 2020 | Dokument | Dokumenty - TSK
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK