Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/11/2021

09. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Zámer č. SOŠOaS/NM/11/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Spojená škola Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

06. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 (ďalej len „OVS č. 1/2021“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov konaného dňa 02.08.2021.

SOŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru kuchárku, šéfkuchárku (kuchára, šéfkuchára)

06. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, prijme do pracovného pomeru kuchárku, šéfkuchárku (kuchára, šéfkuchára).

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2021

06. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 01/2021 Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2021 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zásady hospodárenia s majetkom TSK

04. augusta 2021 | Dokument | Samospráva / Úrad TSK

Zásady hospodárenia s majetkom TSK platné od 1.8.2021.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/10/2021 - zápisnica

04. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2021

04. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná priemyselná škola Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 7/2021

04. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 7/2021 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/09/2021 - zápisnica

04. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2021 - zápisnica

04. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

August 2021

04. augusta 2021 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.08.2021 - spolu 158 čakateľov.

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

04. augusta 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania pre dohodu 0 vykonaní práce Odborný pracovník pre evaluváciu.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

03. augusta 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

RO 13/2021

02. augusta 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 60/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 61/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

02. augusta 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce).

Seminár Kvalita sociálnych služieb

29. júla 2021 | Aktuality IPC |

V dňoch 28. – 29. júla 2021 sa v priestoroch Kongresovej sály Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil dvojdňový seminár k Národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého sa zúčastnilo 30 účastníkov

Zápisnica - Referent oddelenia investícií – ekonóm

26. júla 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia investícií - ekonóm Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a literatúry

26. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a literatúry.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia verejnej dopravy TSK

26. júla 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ Nováky - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

26. júla 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK