Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money (2 miesta) - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money - 2 miesta Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra implmentácie ekonomického nástroja hodnoty za peniaze počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra procesu projektového riadenia vrátane IT systémov projektového riadenia počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti administrátora inovovaného nástroja plánovania v oblasti dopravy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti analytika regionálnych dát pre spracovanie strategických rozvojových dokumentov na úrovni VÚC počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie údržbár, údržbár zelene

18. mája 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie údržbár, údržbár zelene.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 3/2020

15. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 3/2020 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

SOŠ Handlová - oznámenie o zrušení zámerov priameho nájmu č. 9 - 12

15. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Oznámenie o zrušení zámeru priameho nájmu č. 9, 10, 11 a 12.

Zmena CP k 11.5.2020 SAD Prievidza

15. mája 2020 | Dokument | Doprava

Aktualizované 14.5.2020 - linka: 301405 Bánovce nad Bebravou-Dubnička.

Aktualizované 15.5.2020 - linky: 307404 Prievidza-Pravenec-Poruba , 307427 Prievidza-Handlová-Žiar nad Hronom.

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

15. mája 2020 | Dokument | Socialna pomoc

Aktualizovanie zoznamu zariadení sociálnych služieb TSK.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2020

15. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 3/2020 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

Oznámenie o neposkytnutí grantov na podporu environmentálnych projektov pre rok 2020

V súlade s článkom 1 bod 1 Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja Vám oznamujeme, že Trenčiansky samosprávny kraj nebude poskytovať granty na podporu environmentálnych aktivít v roku 2020 bez vzniku nároku na poskytnutie grantu a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 12/2020 - ZRUŠENĚ

14. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 12/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 11/2020 - ZRUŠENĚ

14. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 11/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 10/2020 - ZRUŠENĚ

14. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 10/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2020 - zápisnica

14. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 9/2020 - ZRUŠENĚ

14. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 9/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 6/2020

14. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 6/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Stredná športová škola Trenčín vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ IT predmetov (2 miesta)

14. mája 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej športovej školy v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ IT predmetov (2 miesta).

Stredná športová škola Trenčín vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ ekonomických predmetov

14. mája 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej športovej školy v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu  učiteľ ekonomických predmetov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 13/2020

14. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 13/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Oznámenie o zrušení procesu Participatívneho – komunitného rozpočtu pre rok 2020

V súlade s  článkom 1 bod 1 Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny-komunitný rozpočet, Vám oznamujem, že Trenčiansky samosprávny kraj ruší proces Participatívneho – komunitného rozpočtu (ďalej len „PaKR“) pre rok 2020 bez vzniku nároku navrhovateľa na poskytnutie finančných prostriedkov a bez nároku na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.

Oznámenie o neposkytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rok 2020

V súlade s článkom 1 bod 1 Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 24/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja Vám oznamujem, že Trenčiansky samosprávny kraj neposkytne dotácie pre rok 2020 bez vzniku nároku na poskytnutie dotácie a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.

<< < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK