Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Informatívna správa Zelené oči 2019

21. mája 2020 | Dokument | Zelené oči - dokumenty ku grantu

Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2019.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2020

20. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 2/2020 Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

CSS - Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu kuchár/kuchárka

Centrum sociálnych služieb - Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu kuchár/kuchárka.

SZŠ C. Šimurkovej Trenčín - vyhlásenie OVS č. 01/2020

19. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 01/2020 (ďalej len „obchodná verejná súťaž“ alebo „súťaž“) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-konníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2020 - zápisnica

19. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Záznam XXIII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 18.5.2020

V poradí XXIII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 18. mája 2020 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

TSK- zámer priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020 - záznam z otvárania obálok

18. mája 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2020 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 15.05.2020 o 10,00 hod.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2020 - zápisnica

18. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 1/2020

18. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu č. 1/2020 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Priamy prenos z XXIII. rokovania zasadnutia Zastupiteľstva TSK

18. mája 2020 | Aktuality | Samospráva

XXIII. rokovanie zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 18.5.2020 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

18. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money (2 miesta) - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money - 2 miesta Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra implmentácie ekonomického nástroja hodnoty za peniaze počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra procesu projektového riadenia vrátane IT systémov projektového riadenia počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti administrátora inovovaného nástroja plánovania v oblasti dopravy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát - opakované

18. mája 2020 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti analytika regionálnych dát pre spracovanie strategických rozvojových dokumentov na úrovni VÚC počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie údržbár, údržbár zelene

18. mája 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie údržbár, údržbár zelene.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 3/2020

15. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 3/2020 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

SOŠ Handlová - oznámenie o zrušení zámerov priameho nájmu č. 9 - 12

15. mája 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Oznámenie o zrušení zámeru priameho nájmu č. 9, 10, 11 a 12.

Zmena CP k 11.5.2020 SAD Prievidza

15. mája 2020 | Dokument | Doprava

Aktualizované 14.5.2020 - linka: 301405 Bánovce nad Bebravou-Dubnička.

Aktualizované 15.5.2020 - linky: 307404 Prievidza-Pravenec-Poruba , 307427 Prievidza-Handlová-Žiar nad Hronom.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2020

15. mája 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 3/2020 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

Oznámenie o neposkytnutí grantov na podporu environmentálnych projektov pre rok 2020

V súlade s článkom 1 bod 1 Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 26/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja Vám oznamujeme, že Trenčiansky samosprávny kraj nebude poskytovať granty na podporu environmentálnych aktivít v roku 2020 bez vzniku nároku na poskytnutie grantu a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov.

<< < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK