Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Oznam IPC s účinnosťou od 16.3.2020

16. marca 2020 | Aktuality IPC |

Z dovodu opatreni suvisiacich so sirenim coronavirusu oznamujeme, ze konzultacie pracovnikov IPC budu prebiehat vylucne elektronicky alebo telefonicky

TSK oznamuje ODKLAD aktuálne vypísaných vyberových konaní

16. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje záujemcom o účasť na aktuálne vypísaných vyberových konaniach, že výberové konania sa z dôvodu šírenia Pandémie, ochorením Koronavírusom ODKLADAJÚ na neurčito.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy (marec 2020)

16. marca 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Uznesenie vlády SR 114 platné od 16.3.2020

16. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhlásenie núdzového stavu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s platnosťou od 16.3.2020.

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrozeni verejného zdravia platné od 16.3.2020

15. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhláška o zákaze prevádzkovaní vybraných zariadení.

Opatrenia Úradu verejného zdravotnictva SR pri ohrozeni verejného zdravia - karanténa

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhláška o izolácii v domácom prostredí na dobu 14 dní.

Komplexné informácie ako postupovať pri vybavovaní žiadostí v klientskych centrách a na okresných úradoch od pondelka 16.3.2020

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020.

Oznámenie o zrušení termínu zasadnutia Zastupiteľstva TSK

13. marca 2020 | Zasadnutia |

S odkazom na verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020, ktorou sa oznamuje vydanie Rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa r u š í termín XXII. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, zvolaného a deň 23.03.2020.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)

13. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní štvrtej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 5.3.2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 05. 03. 2020 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (3. aktualizácia)

12. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní tretej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Pozvánka na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK - ZRUŠENÉ

12. marca 2020 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 23. marca 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/002/2020

11. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/002/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2.3.2020

Zápisnica číslo 1/2020 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 2.3.2020 v Trenčíne.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 1/2020

09. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 1/2020 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 4.3.2020

Zápisnica z XV. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 04. marca 2020 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

09. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (2. aktualizácia)

09. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní druhej aktualizácii Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 4.3.2020

09. marca 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 14 zo 14. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 04. marca 2020 v sídle TSK v čase od 13,30 hod. do 14,00 hod..

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia marketingu a komunikácie

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne“.

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca v cudzom jazyku

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca v cudzom jazyku (sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch s odborným výkladom  a prekladom do jedného cudzieho jazyka).

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca (sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom do jedného cudzieho jazyka).

Odpredaj pozemku v k.ú. Trenč. Bohuslavice ako prípad hodný osobitného zreteľa

06. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

<< < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK