Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v obci Lubina

06. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúceho sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v obci Lubina.

TSK so sídlom v Trenčíne zverejňuje svoj zámer zriadiť vecné bremeno v k.ú. Prievidza

06. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne zverejňuje svoj z á m e r zriadiť vecné bremeno v k.ú. Prievidza.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

06. septembra 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Alokácia: 4 500 000 €
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci PREČÍN

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci Prečín, prípadne v obci Domaniža od 1. 10. 2019.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v Prievidzi od 1. 10. 2019.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast obce Beluša a Pružina

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára - pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v obciach Beluša a Pružina. Zdravotný obvod je uvoľnený od 1. apríla 2019.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 6/2019

05. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 6/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 4.9.2019

05. septembra 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 12 z 12. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 4. septembra 2019 v sídle TSK v čase od 13,30 hod. do 14,00 hod..

Školenie pre konečných užívateľov Fondu malých projektov k II. a III. výzve

Žilinský samoprávny kraj ako Správca Fondu malých projektov organizuje Seminár pre konečných užívateľov z II. a III. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

04. septembra 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 30 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N (ďalej len „výzva“).

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga

04. septembra 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 03.09.2019 do 03.10.2019

03. septembra 2019 | Odpredaj, nájom majetku |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 03.09.2019 do 03.10.2019 do 10.00 hod.

September 2019

03. septembra 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.09.2019 - spolu 336 žiadateľov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

02. septembra 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - zastupovanie počas PN, MD a RD.

RO 16/2019

02. septembra 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.53/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 54/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

RO 15/2019

02. septembra 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.45/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 46/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Pozvánka na školenie Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF

02. septembra 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín a. s. od 01.09.2019

02. septembra 2019 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 01. 09. 2019.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza a. s. od 01.09.2019

02. septembra 2019 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 01. 09. 2019.

PUM TSK - pripomienkovanie

Na základe zmluvy o dielo č. 2018/0632 zo dňa 27.06.2018 zhotoviteľ Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja AF-CITYPLAN spracoval nasledovné časti dokumentu.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 7/2019 - zápisnica

30. augusta 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Pozvánka na komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu 4.9.2019

Pozývame Vás na XII. zasadnutie Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „komisia“), ktoré sa uskutoční dňa 04. septembra 2019 (streda) o 09.00 h v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. poschodie).

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK