Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 7/2021 - zápisnica

11. októbra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 2/2021

11. októbra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

11. októbra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca sestra geriatrického oddelenia

08. októbra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca sestra geriatrického oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca sestra detského oddelenia

08. októbra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca sestra detského oddelenia.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca sestra psychiatrického oddelenia

08. októbra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúca sestra psychiatrického oddelenia.

Nepridelené dotácie za rok 2021 (do 1500 Eur)

08. októbra 2021 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zoznam neschválených/vyradených žiadostí o dotáciu z rozpočtu TSK v súlade s VZN TSK č. 36/2020 do 1 500 rozhoduje predseda TSK.

Nepridelené dotácie za rok 2021 (nad 1500 Eur)

08. októbra 2021 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zoznam neschválených/vyradených žiadostí o dotáciu z rozpočtu TSK v súlade s VZN TSK č. 36/2020 od 1 500 do 4 050 eur rozhoduje pracovná skupina, schvaľuje predseda TSK.

Pridelené dotácie za rok 2021 (nad 1500 Eur)

08. októbra 2021 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu TSK v súlade s VZN TSK č. 36/2020 od 1 500 do 4 050 eur rozhoduje pracovná skupina, schvaľuje predseda TSK.

Pridelené dotácie za rok 2021 (do 1500 Eur)

08. októbra 2021 | Dokument | Dotácie a príspevky TSK
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu TSK v súlade s VZN TSK č. 36/2020 do 1 500 rozhoduje predseda TSK.

2. Informačný on-line seminár k výzve DGV03

08. októbra 2021 | Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC |

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, oznamuje, že ďalší Informačný seminár k výzve DGV03.

Stredná zdravotnícka škola Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021

06. októbra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Nováky - vyhlásenie OVS č. 3/2021

06. októbra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (2. zmena)

06. októbra 2021 | Rozpočet TSK |

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 schválilo uznesením č. 732/2021 Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (2. zmena).

Október 2021

06. októbra 2021 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.10.2021 - spolu 142 čakateľov.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 15.10.2021

06. októbra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 15.10.2021.

RO 17/2021

06. októbra 2021 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 78a/2021 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 78b/2021 do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/12/2021

05. októbra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/12/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Zápisnica - Referent oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností

05. októbra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z opakovaného výberového konania na funkciu Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja pre výkon činnosti na odbore dopravy.

Gymnázium Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2021

01. októbra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava so sídlom Jablonská 301/5, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

01. októbra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže (OVS) č. 2/2021.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly

01. októbra 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

30. septembra 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Riaditeľ/ka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení – múzeu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK