Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Pozvánka na komisiu legislatívno-právnu 4.9.2019

30. augusta 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Pozývame Vás týmto na 12. zasadnutie Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v stredu 04.09.2019 o 13,30 hod. v zasadačke č. 823, 8. poschodie budovy sídla TSK.

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom ponúka miesto na pracovnú pozíciu učiteľ informatiky

28. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa informatiky

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 3/2019

28. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393, zastúpená Ing. Miroslavom Dziakom, riaditeľom v y h l a s u j e v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok

Pozvánka na komisiu dopravy 3.9.2019

28. augusta 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Dovoľujeme si Vás pozvať na 12. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 03. septembra 2019 o 10.00 h (utorok) na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Pozvánka na komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2.9.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 2.9.2019 o 12:00 h v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne (Administratívna budova TSK, zasadačka č.724).

Pozvánka na komisiu sociálnej pomoci a zdravotníctva 2.9.2019

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční v pondelok 02. septembra 2019 o 14.00 h. v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524 (5. nadzemné podlažie).

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom ponúka miesto na pracovnej pozícii učiteľ anglického jazyka

28. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Vedúci/a ekonomicko-prevádzkového úseku

26. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Vedúci/a ekonomicko-prevádzkového úseku

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 6/2019

26. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č.1, 2 a 3.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 5/2019

26. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č.1, 2 a 3.

SOŠ Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborného predmetu biochémia

22. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborného predmetu biochémia.

Informačný seminár pre žiadateľov a prijímateľov k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov realizovaných z prioritnej osi 6 OP ĽZ

21. augusta 2019 | Aktuality IPC |

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici , a v  Košiciach

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2019 - zápisnica

21. augusta 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 5/2019 - zápisnica

21. augusta 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže č. 5/2019.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta pracovník Informačno-poradenského centra

20. augusta 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Pracovník Informačno-poradenského centra.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2019 - zápisnica

19. augusta 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2019 - čestné vyhlásenia

19. augusta 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/011/2019

19. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/011/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne - vyhlásenie OVS č. 02/2019

19. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 02/2019 (ďalej len „obchodná verejná súťaž“ alebo „súťaž“) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-konníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/3

16. augusta 2019 | Petície |

Petícia za opravu krajníc cesty II. triedy 507 v časti nad priepustom rigolu potoka a tým zrealizovanie bezpečného prechodu k zastávke autobusu a rodinným domom v časti obce Dulov - Nová Ves.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 5/2019 - zápisnica

15. augusta 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže č. 5/2019 na prenájom nebytových priestorov v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku

12. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC123-2019-52 Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

07. augusta 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 5 500 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK