Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

07. augusta 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Alokácia: 5 000 000 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 2/2019 - zápisnica

07. augusta 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na základe obchodnej verejnej súťaže.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 7/2019

06. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 7/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2019

06. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 4/2019 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície primár ODCH

06. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície primár oddelenie dlhodobo chorých.

NsP Považská Bystrica - OVS 3/2019

06. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľ V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

NsP Považská Bystrica - OVS 2/2019

06. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

Gymnázium Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii učiteľ informatiky

05. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii učiteľ informatiky.

Gymnázium Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii učiteľ chémie

05. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii učiteľ chémie.

Gymnázium Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii učiteľ anglického jazyka

05. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii učiteľ anglického jazyka.

Gymnázium Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii zástupca riaditeľa

05. augusta 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava ponúka miesto na pracovnej pozícii zástupca riaditeľa.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 4/2019 - zápisnica

05. augusta 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019 na prenájom nebytových priestorov v správe Strednej odbornej školy strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.

August 2019

05. augusta 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.08.2019 - spolu 343 žiadateľov.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 5/2019

01. augusta 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 5 /2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 02/2019 - zápisnica

31. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 02/2019 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2019

31. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza v súlade zo zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019 (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1191 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2019 - zápisnica

31. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2019 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

CSS Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ/opatrovateľka

31. júla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ/opatrovateľka.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

31. júla 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 15 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31. júla 2019 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 2 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Organizácia PAD v úseku Púchov - P. Bystrica počas úplnej uzávierky na ceste II/507za obcou Nimnica

30. júla 2019 | Oznámenia a zmeny SAD |

Organizácia prímestskej autobusovej dopravy v úseku Púchov - Považská Bystrica počas úplnej uzávierky na ceste II/507za obcou Nimnica.

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK