Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 6.9.2021

Zápisnica č. 3/2021 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 06. 09. 2021 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Webinár a konzultačné dni k vyhláseným výzvam č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b - Fond malých projektov

Správca Fondu malých projektov - Žilinský samosprávny kraj Interreg V-A  SK-CZ organizuje Informačný webinár k aktuálne vyhláseným  výzvam č. 8/FMP/6c/I,N a č. 9/FMP/11b.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 3/2021 - zápisnica

20. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 1/2021

20. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne
Zrušené

Podmienky priameho nájmu č. 01/2021 na prenájom časti pozemku Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom časti nebytového priestoru v podkroví tzv. Matúšovej veže na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2021.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica prijme na pracovnú pozíciu Majster odbornej výchovy pre elektro odbory

20. septembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica prijme na pracovnú pozíciu Majster odbornej výchovy pre elektro odbory.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

20. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 6.9.2021

Zápisnica z XX. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 06. septembra 2021 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 226 (2. poschodie).

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 8.9.2021

20. septembra 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva

Zápisnica č. 5/2021 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 08. septembra 2021 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 6. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 624.

Pozvánka na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

17. septembra 2021 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 27. septembra 2021, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva), s dodržaním povinností v zmysle 241. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, zo dňa 12.8.2021.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto majster odborného výcviku

17. septembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto majster odborného výcviku.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 7/2021

16. septembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 7/2021 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

16. septembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

16. septembra 2021 | Výberové konania |
VK sa neuskutočnilo

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce)

16. septembra 2021 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce).

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

16. septembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania pre dohodu o vykonani práce Odborný pracovník pre evaluáciu projektu.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 8.9.2021

13. septembra 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 19 z 19. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 8. septembra 2021 v sídle TSK v čase od 12,30 hod. do 13,35 hod..

Návrh Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021

10. septembra 2021 | Rozpočet TSK |

Návrh Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 27.9.2021.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (2. zmena)

10. septembra 2021 | Rozpočet TSK |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 27.9.2021.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2021 - zápisnica

10. septembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2021 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Záznam z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z 8.9.2021

Záznam o výsledkoch hlasovania komisie s použitím hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnilo v čase od 03.09.2021 do 14,00 hod. dňa 08.09.2021.

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2021/1

10. septembra 2021 | Petície |

Petícia občianky mesta Považská Bystrica, mestská časť Milochov, - Upresnenie požiadaviek petičného výboru pri uskutočňovaní stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove k Petícii za opatrenia pri uskutočnení stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., - I. etapa“ v Hornom Milochove zo dňa 08.12.2017.

Zápisnica komisie dopravy 6.9.2021

10. septembra 2021 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy
Zápisnica č. 24/2021 z 24. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 06. septembra 2021 v čase od 10.00. hod – 12.00. hod.
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK