Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

04. augusta 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom je hotových už 12 km novej cyklotrasy

Z 21,2 km dlhej cyklotrasy, ktorá prepojí krajské mesto s okresným, je postavená viac ako polovica. Ide pritom o najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály.

RO 19/2020

03. augusta 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 65/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 verzia 10.

03. augusta 2020 | Aktuality IPC |

Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 verzia 10.

Pozvánka na odborné podujatia pre kreatívcov

03. augusta 2020 | Aktuality IPC |

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku pripravila interaktívne podujatia zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov.

Zápisnica k TSK OVS 24.06.2020 do 25.07.2020

03. augusta 2020 | Dokument | Odpredaje majetku TSK

Zápisnica Trenčiansky samosprávny vyhlásil podľa ustanovení § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov „Obchodné verejné súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku“ v termíne od 24.06.2020 do 25.07.2020.

Zápisnica - Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

03. augusta 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

Zápisnica - Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta)

03. augusta 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia

30. júla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra procesu projektového riadenia vrátane IT systémov projektového riadenia počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Spracovanie Bilancie kompetencií zamestnancov

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky v priložených dokumentoch.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra

28. júla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

28. júla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na transformáciu uhoľného regiónu hornej Nitry počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy

28. júla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2020

24. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2020

24. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2020

24. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2020 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

23. júla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ Prievidza ponúka pracovné miesto na pozíciu vrátnik

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, so sídlom T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza ponúka pracovné miesto na pozíciu vrátnik

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu špeciálny pedagóg

22. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu špeciálny pedagóg

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent (2 pracovné miesta)

22. júla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent (2 pracovné miesta).

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná zdravotnícka škola Prievidza

22. júla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Obchodná akadémia Považská Bystrica

22. júla 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - vyhlásenie OVS č. 1/2020

20. júla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín, 1. mája 2, 911 35 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2020 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra TSK

17. júla 2020 | Výberové konania | Aktuálne

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 475/2020 zo dňa 06.07.2020 vyhlasuje v súlade s § 19a ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA DEŇ 28.09.2020 na riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v budove sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2020 - zápisnica

17. júla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenie a ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK