Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

CSS - LIPOVEC prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka

18. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – LIPOVEC prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 5/2020

18. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 5/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 4/2020

18. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov, IČO: 00158569, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 4/2020 (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb - vyhlásenie OVS č. 2/2020 - zápisnica

18. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 2/2020“ konaného dňa 11.03.2020.

SOŠ obchodu a služieb Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2020 - zápisnica

18. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – ďalej len „OVS č. 1/2020“ konaného dňa 11.03.2020.

Oznámenie MPSVR SR poskytovateľom ambulantnej formy sociálnej služby

17. marca 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc, Samospráva |
Oznam KORONAVÍRUS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní finančného príspevku  podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa  zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto finančného príspevku na rozpočtový rok 2020 oznamuje

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

16. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Výnimky zo zákazu činnosti, zmena karantnénnych opatrení pri organizovaných skupinách.

Oznam IPC s účinnosťou od 16.3.2020

16. marca 2020 | Aktuality IPC |

Z dovodu opatreni suvisiacich so sirenim coronavirusu oznamujeme, ze konzultacie pracovnikov IPC budu prebiehat vylucne elektronicky alebo telefonicky

TSK oznamuje ODKLAD aktuálne vypísaných vyberových konaní

16. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje záujemcom o účasť na aktuálne vypísaných vyberových konaniach, že výberové konania sa z dôvodu šírenia Pandémie, ochorením Koronavírusom ODKLADAJÚ na neurčito.

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy (marec 2020)

16. marca 2020 | Školská samospráva | Aktuálne

Výzvy na voľby členov do orgánu školskej samosprávy Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji.

Uznesenie vlády SR 114 platné od 16.3.2020

16. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhlásenie núdzového stavu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s platnosťou od 16.3.2020.

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrozeni verejného zdravia platné od 16.3.2020

15. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhláška o zákaze prevádzkovaní vybraných zariadení.

Opatrenia Úradu verejného zdravotnictva SR pri ohrozeni verejného zdravia - karanténa

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Vyhláška o izolácii v domácom prostredí na dobu 14 dní.

Komplexné informácie ako postupovať pri vybavovaní žiadostí v klientskych centrách a na okresných úradoch od pondelka 16.3.2020

13. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020.

Oznámenie o zrušení termínu zasadnutia Zastupiteľstva TSK

13. marca 2020 | Zasadnutia |

S odkazom na verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020, ktorou sa oznamuje vydanie Rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa r u š í termín XXII. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, zvolaného a deň 23.03.2020.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (4. aktualizácia)

13. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní štvrtej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 5.3.2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 05. 03. 2020 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (3. aktualizácia)

12. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní tretej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Pozvánka na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK - ZRUŠENÉ

12. marca 2020 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 23. marca 2020, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/002/2020

11. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/002/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2.3.2020

Zápisnica číslo 1/2020 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 2.3.2020 v Trenčíne.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 1/2020

09. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom časti pozemku č. 1/2020 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK