Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zámer na nájom majektu na základe priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021

13. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2021 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenechať majetok do nájmu formou priameho nájmu.

CSS Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto referent stravovacej prevádzky

12. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK |

Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto referent stravovacej prevádzky.

CSS Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ/opatrovateľka

12. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto opatrovateľ/opatrovateľka.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

12. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na nájom nebytových priestorov v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) č. 1/2021 zo dňa 10.08.2021.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - čestné vyhlásenia

12. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2021

10. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/11/2021

09. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/11/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/03/2021

09. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/03/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení §281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/03/2021

09. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/03/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení §281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/11/2021

09. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Zámer č. SOŠOaS/NM/11/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Spojená škola Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

06. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 (ďalej len „OVS č. 1/2021“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov konaného dňa 02.08.2021.

SOŠ Trenčín prijme do pracovného pomeru kuchárku, šéfkuchárku (kuchára, šéfkuchára)

06. augusta 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, prijme do pracovného pomeru kuchárku, šéfkuchárku (kuchára, šéfkuchára).

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2021

06. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 01/2021 Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 01/2021 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.

Zásady hospodárenia s majetkom TSK

04. augusta 2021 | Dokument | Samospráva / Úrad TSK

Zásady hospodárenia s majetkom TSK platné od 1.8.2021.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/10/2021 - zápisnica

04. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2021

04. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná priemyselná škola Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 7/2021

04. augusta 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 7/2021 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/09/2021 - zápisnica

04. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2021 - zápisnica

04. augusta 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

August 2021

04. augusta 2021 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.08.2021 - spolu 158 čakateľov.

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK