Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Referent odd. stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov - zápisnica

30. júla 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na pracovné miesto Referent oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK

30. júla 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta „Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK“.

NsP Myjava - OVS 1/2019

30. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., riaditeľ NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

NsP Myjava prijme do pracovného pomeru lekárov na rádiodiagnostické oddelenie

29. júla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru lekárov na rádiodiagnostické oddelenie (Ref. č.: ÚRĽZ/2019/0729).

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/010/2019

29. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. SOŠOaS/NM/010/2019 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Výročná správa za rok 2018

29. júla 2019 | Výročná správa |

Konsolidovaná výročná správa Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2018

RO 14/2019

29. júla 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.43/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Pozvánka na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49

25. júla 2019 | Aktuality IPC |

Pozvánka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/007/2019 - zápisnica

25. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista - zápisnica

24. júla 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na pracovné miesto Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista Trenčianskeho samosprávneho kraja (na dobu určitú počas zastupovania MD a RD).

Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TSK - zápisnica

24. júla 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Stredná športová škola Trenčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta psychológa (športový)

24. júla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola Trenčín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta psychológa (športový).

Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/2

23. júla 2019 | Petície |

Petícia za opravu cesty III/507026 (m. č. Ľuborča - m. č. Tr. Závada), rozšírenie mosta.

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2019 - zápisnica

22. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

22. júla 2019 | Dokument | Socialna pomoc

Aktualizovanie zoznamu zariadení sociálnych služieb TSK.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/010/2019 - zápisnica

18. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

RO 13/2019

18. júla 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.38/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.39/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 5/2019

17. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 5/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO.

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO.

SOŠ Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 2/2019

17. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, IČO: 42026393, zastúpená Ing. Miroslavom Dziakom, riaditeľom v y h l a s u j e v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja obchodnú verejnú súťaž č. 2/2019 (ďalej len „OVS“ alebo „súťaž“) o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto podmienok.

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK