Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 4.3.2020

Zápisnica z XV. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 04. marca 2020 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

09. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (2. aktualizácia)

09. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní druhej aktualizácii Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Zápisnica z komisie legislatívno-právnej 4.3.2020

09. marca 2020 | Dokument | Dokumenty - komisia legislatívno - právna

Zápisnica č. 14 zo 14. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočneného dňa 04. marca 2020 v sídle TSK v čase od 13,30 hod. do 14,00 hod..

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia marketingu a komunikácie

06. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne“.

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca v cudzom jazyku

06. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca v cudzom jazyku (sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch s odborným výkladom  a prekladom do jedného cudzieho jazyka).

Trenčianske múzeum v Trenčíne hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca

06. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie sprievodca (sprevádzanie v kultúrnych zariadeniach alebo pamiatkových objektoch s odborným výkladom a prekladom do jedného cudzieho jazyka).

Odpredaj pozemku v k.ú. Trenč. Bohuslavice ako prípad hodný osobitného zreteľa

06. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku |

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 2.3.2020

Zápisnica č. 2/2020 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 02. marca 2020 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

RO 6/2020

06. marca 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.18/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

RO 5/2020

06. marca 2020 | Dokument | Rozpočtové opatrenia
Rozpočtovým opatrením č.5/TSK/2020 sa vykonáva nasledovná zmena Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019.

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ odborných predmetov elektro a odborných informatických predmetov (predovšetkých zameranie na počítačové siete).

Spojená škola Púchov prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník/referent ekonomických činností

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, prijme do pracovného pomeru na miesto všeobecný účtovník/referent ekonomických činností.

Gymnázium M. R. Štefánika - vyhlásenie OVS č. 01/2020 - zápisnica

05. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 01/2020 na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ Handlová príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ

05. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Handlová príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28)

04. marca 2020 | Vyhlásené výzvy |

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2020

04. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 8/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 7/2020

04. marca 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 7/2020 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

04. marca 2020 | Výberové konania |

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov pre špecializačné odbory gynekológia a pôrodníctvo

03. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru (môžu byť aj absolventi LF) lekárov pre špecializačné odbory gynekológia a pôrodníctvo.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2020 - zápisnica

03. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik

03. marca 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu strojný technik, energetik.

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK