Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Výluka v železničnej doprave na traťovom úseku Púchov - Považská Bystrica v dňoch 30.júna - 8.júla 2019

04. júla 2019 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o opatreniach pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava), ktorá bude mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Púchov - Považská Bystrica v dňoch 30.júna - 8.júla 2019.

Materiály na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

03. júla 2019 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 8. júla 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Gymnázium Bánovce n/B prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku všeobecno-vzdelávacieho predmetu ruský jazyk

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku všeobecno-vzdelávacieho predmetu ruský jazyk.

Júl 2019

02. júla 2019 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.07.2019 - spolu 330 žiadateľov.

Trencianske muzeum v Trencine - OVS c. 3/2019 - vyhodnotenie

01. júla 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže č. 3/2019.

TSK oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží

28. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku |

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží.

Referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - zápisnica

26. júna 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu referent oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku - referent podateľne Trenčianskeho samosprávneho kraja.

PUM TSK 4 štvrťročná správa

Plán udržateľnej mobility TSK - 4. štvrťročná správa o priebehu projektu.

Schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania (2. kolo)

Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje, že v roku 2019 v 2. kole boli schválené predložené žiadosti tématického zážitkového vzdelávania.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 17.6.2019

Zápisnica číslo 4/2019 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 17.6.2019 v Trenčíne.

RO 12/2019

25. júna 2019 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.33/2019 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.34/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Pozvánka na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

24. júna 2019 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 8. júla 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista

24. júna 2019 | Výberové konania |
Zápisnica

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista Trenčianskeho samosprávneho kraja (na dobu určitú počas zastupovania MD a RD).

Zápisnica z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu 19.6.2019

Zápisnica z XI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 19. júna 2019 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, zasadacia miestnosť č. 524.

Zápisnica komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 17.6.2019

Zápisnica č. 5/2019 zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa 17. júna 2019 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť č. 524.

Zámer zameniť pozemok p. č. 4692/11 s pozemkom p. č. 4692/7 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Zámer zameniť pozemok p.č. 3437 s pozemkom p. č. 4692/8 k. ú. Bánovce n/B

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Oznam IPC

24. júna 2019 | Aktuality IPC |

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj dňa 27. júna 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby z dôvodu čerpania dovolenky a služobnej cesty.

Trenčianské múzeum v Trenčíne - OVS č. 4/2019

24. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 4 /2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom (ďalej len „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 3.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru učiteľa na odborné predmety elektrotechnika, základy elektroniky, automatizácia, agromechatronika

24. júna 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské prijme do pracovného pomeru učiteľa na odborné predmety elektrotechnika, základy elektroniky, automatizácia, agromechatronika.

Zápisnica komisie financií rozpočtu a investícií 20.6.2019

Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia „Komisie pre financie, rozpočet a investície“ pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 20.06.2019 konanej v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica komisie dopravy 17.6.2019

21. júna 2019 | Dokument | Dokumenty - komisia dopravy

Zápisnica č. 11/2019 z 11. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja na Úrade TSK, zasadačka č. 624 na 6. nadzemnom podlaží, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín zo dňa 17. júna 2019 v čase od 10.00. hod – 11:30.hod.

Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopavy pre roky 2019/2020

21. júna 2019 | Oznámenia a zmeny ŽSR |

Oznámenie o pripomienkovaní rámcového návrhu grafikonu železničnej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Klemensova 8, 813 61  Bratislava pre roky 2019/2020.

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 (2. zmena)

21. júna 2019 | Rozpočet TSK |

Návrh Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 bude predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK dňa 8.7.2019.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 3/2019

21. júna 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK