Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

CSS LIPA prijme do pracovného pomeru sociálneho pracovníka

Centrum sociálnych služieb – LIPA, 913 04 Kostolná – Záriečie č. 10 prijme do pracovného pomeru sociálneho pracovníka.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 21/2019

17. júla 2019 | Schválené VZN |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Rozpočet TSK na roky 2019-2021 (2. zmena)

16. júla 2019 | Rozpočet TSK |

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 8.7.2019 schválilo uznesením č. 316/2019 Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. zmena).

Stredná športová škola Trenčín organizačná zložka školský internát vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vychovávateľ/ka v školskom internáte

15. júla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola Trenčín organizačná zložka školský internát vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vychovávateľ/ka v školskom internáte.

SPŠ Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár

15. júla 2019 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár.

Voľné miesta po 2. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

12. júla 2019 | Dokument | Dokumenty

Voľné miesta po 2. kole prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 k dátumu 30.6.2019 (počet voľných miest sa priebežne mení).

Trenčianské múzeum v Trenčíne - OVS č. 4/2019 - vyhodnotenie

11. júla 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže č. 4/2019.

Aktualizácie výziev v mesiaci júl 2019

11. júla 2019 | Aktuality |

Oznamujeme žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci orgán pre IROP) vydal začiatkom mesiaca (8 až 9. júla 2019) aktualizácie k viacerým výzvam IROP.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2019

11. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 1/2019 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/009/2019 - zápisnica

11. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Referent oddelenia sociálnej pomoci - zápisnica

11. júla 2019 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na pracovné miesto referent oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ Stará Turá - zámer priameho nájmu č. 3/2019 - zápisnica

10. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 4/2019

10. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov.

Záznam XVIII. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 8.7.2019

V poradí XVIII. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 8. júla 2019 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo aj na našom youtube VÚC Trenčín.

SOŠ Trenčín - zámer priameho nájmu č. 1/2019 - zápisnica

09. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 02/2019

09. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v kat. území Nové Mesto nad Váhom, v budove školy, súpisné číslo 497, postavenej na pozemku parc. č. 3956/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1515 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových prie-storov v znení neskorších predpisov a čl. 25 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samo-správneho kraja v platnom znení.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 01/2019

09. júla 2019 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpené riaditeľom školy Mgr. Jánom Pavlíčkom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v kat. území Nové Mesto nad Váhom, v budove školy, súpisné číslo 497, postavenej na pozemku parc. č. 3956/2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1515 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových prie-storov v znení neskorších predpisov a čl. 25 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samo-správneho kraja v platnom znení.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2019 - zápisnica

09. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmlúv o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2019 - čestné vyhlásenia

09. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2019 - zápisnica

09. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2019 - čestné vyhlásenia

09. júla 2019 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK