Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti

13. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti.

Záznam XXX. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 12.7.2021

V poradí XXX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 12. júla 2021 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy elektrotechnických predmetov.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/10/2021

12. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. SOŠOaS/NM/10/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Priamy prenos z XXX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

12. júla 2021 | Aktuality | Samospráva

XXX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 12.7.2021 od 13:00 hod. môžete sledovať na www.zastupitelstvo.sk alebo na youtube. Pozvánka s programom.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.

CSS Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník

Centrum sociálnych služieb – Jesienka Myjava prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovné miesto sociálny pracovník.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2021

08. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Zámer č. 4/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SZŠ C. Šimurkovej Trenčín - vyhlásenie OVS č. 01/2021 - zápisnica

07. júla 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Spojená škola Púchov - zámer priameho nájmu č. 2/2021 - zápisnica

07. júla 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Spojená škola Púchov - vyhlásenie OVS č. 1/2021

07. júla 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |
Zápisnica Čestné vyhlásenia

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov V súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších úzmených celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodno verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len OVS alebo súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zápisnica z komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z 23.6.2021

Zápisnica číslo 4/2021 zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 23.6.2021 v Trenčíne.

NsP Myjava prijme do pracovného pomeru lekára na rádiodiagnostické oddelenie

07. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava prijme do pracovného pomeru lekára na rádiodiagnostické oddelenie.

NsP Myjava prijme do pracovného pomeru odborného referenta

07. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava prijme do pracovného pomeru odborného referenta.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných predmetov zameraných na rastlinnú výrobu

06. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných predmetov zameraných na rastlinnú výrobu.

Júl 2021

06. júla 2021 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.07.2021 - spolu 148 čakateľov.

Stredná športová škola Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto školský športový tréner - tréner plávania

06. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto pedagogického zamestnanca - školský športový tréner - tréner plávania na Strednej športovej škole v Trenčíne.

Stredná športová škola Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto zaučený/-á kuchár/-ka školskej jedálne

06. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto zaučený/-á kuchár/kuchárka školskej jedálne pri Strednej športovej škole v Trenčíne

Stredná športová škola Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto pomocná sila do školskej jedálne

06. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto prevádzkový zamestnanec - pomocná sila do školskej jedálne pri Strednej športovej škole v Trenčíne.

Stredná športová škola Trenčín prijme do pracovného pomeru na miesto kuchár/kuchárka školskej jedálne

06. júla 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná športová škola v Trenčíne prijme do pracovného pomeru na miesto kuchár/kuchárka školskej jedálne pri Strednej športovej škole v Trenčíne.

Gymnázium Partizánske vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto učiteľa anglického jazyka

Gymnázium Partizánske vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca, učiteľa pre stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2021 - zápisnica

06. júla 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK