Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik útvaru Hodnoty za Peniaze

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Analytik útvaru Hodnoty za Peniaze

Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti analytika útvaru Hodnoty za peniaze na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,
 3. ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu v oblasti dátových analýz vrátane ich zberu,
 4. byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme, mať príjemné vystupovanie,
 5. mať prax v oblasti ekonomiky alebo dátovej analytiky minimálne 2 roky.

 

Kvalifikačný predpoklad:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonomického prípadne technického zamerania – prednostne so skúsenosťami v oblasti dátovej analytiky.

 

Výberové kritériá:

 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, výhodou znalosť automatizovanej práce s ITMS,
 • profesionálna znalosť MS Excel na úrovni spracovania údajov /kontingenčné tabuľky/,
 • znalosť princípov grafickej prezentácie údajov a rutinná automatická tvorba grafického znázornenia údajov a vzťahov medzi nimi,
 • integrácia údajov z rôznych databáz do jedného dátového modelu,  
 • skúsenosť s hromadným čistením, verifikáciou, modifikáciou a transformáciou surových dát,
 • výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka,
 • výhodou je znalosť projektového riadenia (aj práca s MS Project),
 • byť držiteľom vodičského oprávnenia – skupina „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 500,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK analytik HZP“,

 

alebo

 

B.) e-mailom:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.09.2022.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je október 2022.

 

V Trenčíne dňa 14.09.2022

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK