Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent odd. investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK – územné plánovanie

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK – územné plánovanie

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny, mať koncepčné myslenie

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania, prípadne byť študentom posledného ročníka fakulty stavebnej, alebo architektúry, študijného odboru zo zameranom na urbanizmus, architektúru, staviteľstvo, priestorové plánovanie, krajinné plánovanie a geografiu.

e/ mať znalosti príslušnej legislatívy v oblasti územného plánovania,

f/ mať znalosti z procesu prípravy a návrhu územného plánovania,

g/ mať znalosť z práce s výpočtovou technikou

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní ,
  • profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní, v prípade študentov urbanizmu končiaceho štúdium v r. 2018 potvrdenie o návšteve VŠ.

Základná zložka mzdy je min 900,- eur podľa odbornej praxe a výkonnosti, dohoda na pohovore.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

A.):

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE“,

alebo B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.06.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je júl 2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK