Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia sociálnej pomoci zastupovanie počas RD

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia sociálnej pomoci - zastupovanie počas RD

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti referenta oddelenia sociálnej pomoci na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou (Word, Excel- pokročilá úroveň).

 

 Uchádzač o pracovné miesto musí:

 a) byť bezúhonný,
 b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 c) dôkladne ovládať legislatívu v oblasti sociálnych služieb, správny poriadok a správne konanie,
 d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
 e) mať skúsenosti v oblasti sociálnej administratívy,
 f) byť držiteľ vodičského oprávnenia skupiny „B“ – aktívny vodič,
 g) vítané sú prax a skúsenosti v sociálnej oblasti, resp. znalosť práce v zariadeniach sociálnych služieb, výkon kontrolnej činnosti zameranej na oblasť poskytovaných služieb v zariadení        sociálnych služieb.

 Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovní kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
  • motivačný list,

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 100,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

alebo   B.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK REF. ODD. SOC. POMOCI“,

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí o účasť na výberovom konaní je 25.11.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  december 2020.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK