Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: TSK má po 15 mesiacoch provizória opäť rozpočet

Dátum konania: 31. marca 2014
Uznesenia: vzn/uznesenia_31_03_2014.pdf uznesenia_31_03_2014.pdf (763,5 kB)
Hlasovania poslancov: zoznam_hlasovani/hlasovanie_poslancov_III.zas.pdf hlasovanie_poslancov_III.zas.pdf (785,42 kB)
Zoznam uznesení: 9-114
Zoznam hlasovaní: 20140331
Počet poslancov: 44

Hlavným bodom programu tretieho riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré v pondelok 31. marca 2014 otvoril a viedol predseda TSK Jaroslav Baška, bol návrh a prijatie Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016.  Poslanci ho napokon schválili a po 15 mesiacoch rozpočtového provizória má TSK základný zákon kraja. Zo 44 prítomných z celkového počtu 45 poslancov rozpočet podporilo 39 poslancov.

Rokovaniu o návrhu rozpočtu predchádzalo schválenie aktuálnejšieho a prehľadnejšieho návrhu Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva TSK, návrhu na riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TSK, ako aj návrhu na zmenu Uznesenia č. 136/2010, ktorým sa predlžuje lehota čerpania úveru, určeného na finančné vykrytie investičných akcií v rámci rozvojových projektov Európskej únie do 31. 12. 2014 bez zvyšovania celkovej výšky dlhu.

Poslanci schválili rozpočet na roky 2014 až 2016.  „Prijatý rozpočet je úsporný, reálny a zodpovedný,“ zdôraznil predseda TSK Jaroslav Baška a pokračoval. „Vychádzali sme z reálneho stavu, v akom sme prevzali úrad. Zdedili sme nielen „prázdnu špajzu“, ale i veľa záväzkov, novo podpísaných zmlúv a dodatkov, ako aj neuhradených faktúr z predchádzajúceho obdobia. Zodpovednosť prijatého rozpočtu je i v tom, že nenavyšujeme úverovú zaťaženosť, ktorá je v súčasnosti veľmi vysoká a predstavuje 56 miliónov Eur. Úsporný je rozpočet v tom, že začíname v skromnosti od seba, šetríme na prevádzke úradu, na propagácií, upratovacích službách, rezervy ešte vidím v informatike. Chcem poďakovať všetkým poslancom za to, že  ešte v januári zahlasovali aj za zníženie svojich poslaneckých odmien. Na strane príjmov sme napríklad zreálnili príjmy z predaja prebytočného majetku. Pozitívom je aj skutočnosť, že rozpočet je transparentný a položkovitý.“

Predseda TSK upozornil, že Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2014 nezvyšuje sadzbu cestnej dane a rovnako aj úhrady od klientov v zariadeniach sociálnych služieb ostávajú na úrovni roku 2013.

Rozpočet je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy i územnej samosprávy ako trojročný. Rozpočet na rok 2014 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné, pričom vyjadrujú zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva. Rozpočet na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sú rozpočtované v objeme cca 119 600 tisíc Eur, z toho bežné príjmy v objeme cca 112 200 tisíc Eur a kapitálové príjmy v objeme cca 7 400 tisíc Eur. 

Návrh rozpočtu výdavkov zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov a obsahuje nižšie výdavky oproti rozpočtovým výdavkom v minulých rokoch, čo je podmienené nielen pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomického prostredia, ale aj zlou východiskovou bázou pre hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 a to jednak z dôvodu neuhradených záväzkov v roku 2013 v celkovom objeme takmer 1 317 tisíc Eur len za úrad TSK a jednak z dôvodu uzatvorenia nových zmluvných vzťahov v rozpočtovom roku 2013 v objeme takmer 2 837 tisíc Eur, čo má nemalý dopad na výdavkovú časť rozpočtu nasledujúcich rokov.

Bežné výdavky na činnosť Úradu TSK sú o milión Eur nižšie oproti návrhu rozpočtu na rok 2013. Prostriedky na mzdy sú rozpočtované nižšie oproti návrhu rozpočtu na rok 2013, rovnako aj tovary a služby. Na financovanie bežných transferov je rozpočtovaných 290 tisíc Eur a na splátky úrokov 1 230 tisíc Eur. Pre oblasť dopravy je spolu rozpočtovaných 29 366 tisíc Eur, z toho 20 912 tisíc Eur na vykrytie preukázaných strát pre zmluvných dopravcov (SAD) v cestnej doprave a 8 454 tisíc Eur pre Správu ciest TSK. Na činnosť kultúrnych zariadení je určená suma 3 408 tisíc Eur. Na vzdelávanie je vyčlenený objem 47 091 tisíc Eur, z toho 43 816 tisíc Eur na prenesený výkon štátnej správy a 3 275 tisíc Eur na originálne kompetencie, v rámci ktorých je 499 tisíc určených pre súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia. Pre oblasť sociálneho zabezpečenia je vyčlenená suma 18 877 tisíc Eur, z toho 860 tisíc Eur pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.  Predpoklad čerpania kapitálových výdavkov je len v objeme 5 395 tisíc Eur a zahŕňa v sebe financovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a realizáciu investičných akcií samosprávneho kraja a jeho organizácií, no v podstatne nižšom objeme, ako tomu bolo v minulosti. Z titulu vysokého čerpania návratných zdrojov financovania t. j. úveru v minulých rokoch má dnes TSK obmedzené možnosti investovania. Súčasťou schváleného Návrhu rozpočtu TSK na roky 2014 až 2016 je aj Programový rozpočet TSK.

Dôležité boli  zmeny prijaté v oblasti školstva. Vzhľadom na nové funkčné obdobie Zastupiteľstva TSK poslanci odvolali doterajších zástupcov TSK z rád škôl a školských zariadení a delegovali nových zástupcov. Ďalej schválili návrh optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Prvou zmenou je zmena sídla Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 15, Handlová na sídlo Lipová 15, Handlová s účinnosťou od 1. 9. 2014, ktorá  vyrieši problémy gymnázia s normatívnym financovaním.

Poslanci ďalej rozhodli o zmene sídla Strednej zdravotníckej školy, Ul. Odborov 244/8, Považská Bystrica na sídlo Školská 230 Považská Bystrica do objektu, ktorý má vo svojej správe Gymnázium Považská Bystrica. Škola sídli v prenajatých priestoroch v objekte Vlastivedného múzea. Stravovanie a ubytovanie žiakov bude bezo zmeny. Ďalej poslanci schválili zmenu sídla Spojenej školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Chemikov 8 a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky na sídlo Rastislavova 332, Nováky taktiež s účinnosťou od 1. 9. 2014. Návrh takisto vychádzal z klesajúceho počtu žiakov školy a vzhľadom na vybudované školské laboratóriá v priestoroch na Rastislavovej 332 je vhodné umiestniť celý výchovno-vzdelávací proces v budovách na Rastislavovej 332. Ďalšou zmenou  je zmena názvu Strednej odbornej školy, Bzinská 11, Nové Mesto  nad Váhom a jej súčasti na názov Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Škola sa len vráti k svojmu pôvodnému zaužívanému názvu, ktorého sa musela v roku 2001 v súlade s platnou legislatívou vzdať.

Z dôvodu pokračujúceho poklesu počtu žiakov na stredných školách v Novom Meste nad Váhom, v záujme odstránenia duplicít v študijných a učebných odborov v tomto okrese  poslanci tiež schválili spojenie dvoch stredných odborných škôl do jednej. Stredná odborná škola,   Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom sa stane súčasťou Strednej  odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. Stravovanie žiakov a zamestnancov bude zabezpečovať Školská jedáleň, Jánošíkova 4 ako súčasť SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. Ubytovanie pre stredné školy  v Novom Meste nad Váhom bude zabezpečovať Školský internát, Bzinská 11 ako súčasť SPŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Dve stredné odborné škôly (SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80 a SPŠ, Bzinská 11) a Gymnázium Nové Mesto nad Váhom zabezpečia optimálnu sieť škôl a školských zariadení v tomto meste.

Napokon krajskí poslanci zo siete škôl a školských zariadení vyradili Školu v prírode Patrovec. Až 80 % z celkového počtu pobytov využívali žiaci základných škôl, pričom Škola v prírode Patrovec bola financovaná zo zdrojov TSK. V oblasti bežných výdavkov TSK  na ňu v roku 2013 vyčlenilo sumu 83 634 €.

V ďalších bodoch programu poslanci schválili dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení, sociálnych  a kultúrnych zariadení v zriaďovacej pôsobnosti TSK. Potom vzali na vedomie správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2013 a informatívne správy o výsledkoch kontrol NKÚ SR v štyroch zariadeniach v pôsobnosti TSK. Záver rokovania patril interpeláciám poslancov.

Fotogaléria

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK