Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 12/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom

       v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03. 2014 prerokovalo

       a

 

       I.  r o z h o d l o

           o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve

           Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúceho sa

           v obci Domaniža, okres Považská Bystrica, v kat.

           území Domaniža, zapísaného na LV č. 724, v časti A:

           majetková podstata Parcely registra „C“

           - pozemok CKN parc. č. 9/2 – záhrady o výmere 135 m2,   

             vytvorený Geometrickým plánom č. 48/2013

             na zameranie rodinného domu na KN - C parc. č. 11/2

             a na zlúčenie a znovurozdelenie KN - C parc. č.

             9/1,2 a 10/1,2, vyhotoveným dňa 23.09.2013

             vyhotoviteľom Jánom Domanickým, Malé Lednice 165,

             018 16 Domaniža, IČO: 41097254 a úradne overeným

             Správou katastra Považská Bystrica dňa 02.10.2013

             pod č. 509/2013, odčlenením od pôvodnej parcely CKN

             parc. č. 9 – záhrady o výmere 207 m2, zapísanej na LV

             č. 724,

           - pozemok CKN parc. č. 10/2 – zastavané plochy

             a nádvoria o výmere 206 m², vytvorený geometrickým

             plánom č. 48/2013 na zameranie rodinného domu na KN

             – C p.č. 11/2 a na zlúčenie a znovurozdelenie KN - C

             parc. č. 9/1,2 a 10/1,2, vyhotoveným dňa 23.09.2013  

             vyhotoviteľom Jánom Domanickým, Malé Lednice 165,

             018 16 Domaniža, IČO: 41097254 a úradne overeným

             Správou katastra Považská Bystrica dňa 02.10.2013

             pod č. 509/2013, odčlenením od pôvodnej parcely 

             CKN parc. č. 10 – zastavané plochy a nádvoria  

             o výmere 343 m², zapísanej na LV č. 724,

 

    II. u r č u j e

        prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve

        Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného v bode I.

        tohto uznesenia, v správe Správa ciest Trenčianskeho

        samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

        - pozemok CKN parc. č. 9/2 – záhrady o výmere 135 m2,   

          vytvorený Geometrickým plánom č. 48/2013 na zameranie

          rodinného domu na KN - C parc. č. 11/2 a na zlúčenie

          a znovurozdelenie KN - C parc. č. 9/1,2 a 10/1,2,

          vyhotoveným dňa 23.09.2013 vyhotoviteľom Jánom

          Domanickým, Malé Lednice 165, 018 16 Domaniža, IČO:

          41097254 a úradne overeným Správou katastra Považská

          Bystrica dňa 02.10.2013 pod č. 509/2013, odčlenením 

          od pôvodnej parcely  CKN parc. č. 9 – záhrady 

          o výmere 207 m2, zapísanej na LV č. 724,

        - pozemok CKN parc. č. 10/2 – zastavané plochy

          a nádvoria o výmere 206 m², vytvorený Geometrickým

          plánom č. 48/2013 na zameranie rodinného domu na KN

          – C parc. č. 11/2 a na zlúčenie a znovurozdelenie KN

          - C parc. č. 9/1,2 a 10/1,2, vyhotoveným dňa 23.09.

          2013 vyhotoviteľom Jánom Domanickým, Malé Lednice

          165, 018 16 Domaniža, IČO: 41097254 a úradne overeným

          Správou katastra Považská Bystrica dňa 02.10.2013 pod

          č. 509/2013, odčlenením od pôvodnej parcely CKN

          parc. č. 10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

          343 m², zapísanej na LV č. 724 pre Miroslava

          Augustína a manželku Petru Augustínovú, trvale bytom

          Domaniža 314, 018 16 Domaniža ako prípad hodný 

          osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)

          zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných

          celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich a tvoria k nim prístup z miestnej komunikácie. Predajom novovytvorených parciel sa spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností,  vhodný na užívanie jedného vlastníka, nakoľko je svojím umiestnením limitovaný pre samostatné využitie z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.

 

      III. s c h v a ľ u j e

           1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

              nachádzajúceho sa v okrese Považská Bystrica,

              v  obci Domaniža, v kat. území Domaniža, zapísaného

              na LV č. 724 v časti A: majetková podstata Parcely

              registra „C“

              - pozemok CKN parc. č. 9/2 – záhrady o výmere 135 m2

                vytvorený Geometrickým plánom č. 48/2013 na

                zameranie rodinného domu na KN - C parc. č. 11/2

                a na zlúčenie a znovurozdelenie KN - C parc. č.

                9/1,2 a 10/1,2, vyhotoveným dňa 23.09.2013  

                vyhotoviteľom Jánom Domanickým, Malé Lednice

                165, 018 16 Domaniža, IČO: 41097254 a úradne

                overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa

                02.10.2013 pod č. 509/2013, odčlenením od 

                pôvodnej parcely CKN parc. č. 9 – záhrady 

                o výmere 207 m2, zapísanej na LV č. 724,

              - pozemok CKN parc. č. 10/2 – zastavané plochy

                a nádvoria o výmere 206 m², vytvorený

                Geometrickým plánom č. 48/2013 na zameranie

                rodinného domu na KN - C parc. č. 11/2 a na

                zlúčenie a znovurozdelenie KN - C parc. č. 9/1,2

                a 10/1,2, vyhotoveným dňa 23.09.2013  

                vyhotoviteľom Jánom Domanickým, Malé Lednice

                165, 018 16 Domaniža, IČO: 41097254 a úradne 

                overeným Správou katastra Považská Bystrica dňa

                02.10.2013 pod č. 509/2013, odčlenením od 

                pôvodnej parcely CKN parc. č. 10 – zastavané

                plochy a nádvoria o výmere 343 m², zapísanej

                na LV č. 724, Miroslavovi Augustínovi a manželke

                Petre Augustínovej, rod. Galkovej, obidvaja

                trvale bytom Domaniža 314, 018 16 Domaniža, do

                bezpodielového spoluvlastníctva manželov

                v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 2046,00 € 

                (slovom: dvetisícštyridsaťšesť Eur) ako prípad

                hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8

                písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku

                vyšších územných celkov v znení neskorších

                predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré  bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich a tvoria k nim prístup z miestnej komunikácie. Predajom novovytvorených parciel sa spolu s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností,  vhodný na užívanie jedného  vlastníka, nakoľko je svojím umiestnením limitovaný pre samostatné využitie z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov.

    

      2. vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode

              I. zo správy správcu Správa ciest Trenčianskeho

              samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

              dňom prevodu vlastníckeho práva.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK