Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Uznesenie číslo 13/2014

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 31.03.2014 prerokovalo a

I.   r o z h o d l o

o  prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v kat. území Nitrianske Pravno, zapísaného na LV č. 2104, v časti A: majetková podstata Parcely registra „C“

- pozemok CKN parc. č. 973/1 – záhrada o výmere 41 m2, vytvorený Geometrickým plánom č.58/2008, vyhotoveným dňa 29.02. 2008 vyhotoviteľom Geoslužba Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 19A, Prievidza, IČO: 36 312 461 a úradne overeným Správou katastra, Prievidza dňa 19.03. 2008 pod č. 291/2008, odčlenením od pôvodnej parcely EKN parc. č. 95091 – orná pôda o výmere 434 m², zapísanej na LV č.2104.

II.   u r č u j e

prevod prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja uvedeného v bode I. tohto uznesenia v správe Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 

- pozemok CKN parc. č. 973/1 záhrada o výmere 41 m2, vytvoreného Geometrickým plánom  č. 58/2008 Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 19A, Prievidza, IČO: 36 312461 a úradne overeným Správou katastra Prievidza dňa 19.03.2008 pod č.291/2008, odčlenením od pôvodnej parcely EKN parc. č. 95091 – orná pôda o výmere 434 m2, zapísanej na LV č. 2104 pre Otta Petrucha a manželku Editu Petruchovú, obaja trvale bytom Štúrova 643/34, 972 13 Nitrianske Pravno ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu žiadateľov a ktorý so svojím umiestnením tvorí prakticky jeden neoddeliteľný celok s pozemkami, ktoré sú v ich vlastníctve. O novovytvorený pozemok sa žiadatelia riadne dlhodobo starajú a využívajú pre vlastné potreby.

III.  s c h v a ľ u j e

1. odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v okrese Prievidza, v obci Nitrianske Pravno, kat. územie Nitrianske Pravno, zapísaného na LV č. 2104 v časti A: majetková podstata Parcely registra „C“

- pozemok CKN parc. č. 973/1 – záhrada o výmere  41 m2, vytvorený Geometrickým plánom č. 58/2008, vyhotoveným dňa 29.02.2008 vyhotoviteľom Geoslužba Prievidza, s.r.o., M . Mišíka 19A, Prievidza, IČO: 36 312461 a úradne overeným Správou katastra Prievidza dňa 19.03.2008 pod č. 291/2008, odčlenením od pôvodnej parcely EKN parc. č. 95091 – orná pôda o výmere 434 m2, zapísanej na LV č. 2104, Ottovi Petruchovi a manželke Edite Petruchovej, rod. Kovalíkovej, obaja trvale bytom Štúrova 643/34, 972 13 Nitrianske Pravno, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 287 € (slovom: Dvesto-osemdesiatsedem eur) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Osobitný zreteľ spočíva v potrebe  usporiadania majetkovoprávneho vzťahu k pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rodinného domu žiadateľov a ktorý so svojím umiestnením tvorí prakticky jeden neoddeliteľný celok s pozemkami, ktoré sú v ich vlastníctve. O novovytvorený pozemok sa žiadatelia riadne dlhodobo starajú a využívajú pre vlastné potreby.

2. vyňatie nehnuteľného majetku špecifikovaného v bode     

I. zo správy správcu Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom Bojnice, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice dňom prevodu vlastníckeho práva.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK