Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XIV. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

28. septembra 2015, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.- ved.odd.práv.,SMaVO
a) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava".
b) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46, Trenčín nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“.
c) Návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja obstaraného na základe projektu "Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov" do správy organizácie: Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, 018 21 Dolný Lieskov č. 197.
d) Prerokovanie zámeru organizácie Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno, prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa.
e) Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a odpredaj pozemku  v k. ú. Prievidza, zapísaného na LV č. 5333.
f) Návrh na schválenie odpredaja pozemkov CKN parc. č. 3946/90 a 3946/91 v k. ú. Prievidza, zapísaných na LV č. 5333.    
g) Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2014, schválenie spôsobu odpredaja obchodnou verejnou súťažou a súťažných podmienok OVS č. TSK/012/2015. "Predaj nehnuteľností – SOŠ Prievidza- Areál V."
h) Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti - pozemku p.č. 527/7 v k.ú. Horovce, kúpou od Obce Horovce po zrealizovaní stavby "Rekonštrukcia križovatky Horovce - Kvášov".

 4. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry

 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017.  
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca odboru školstva a kultúry

 6. Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca odboru finančného

 7. Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja - aktualizácia.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy

 8. Dodatok č. 1 k Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2015.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva - vedúci odboru dopravy

 9. Správa o preskúmaní Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja.
Predkladá: Ing. Rastislav Šepták - poverený riadením OIŽPaVP

10. Návrh na schválenie dokumentu: Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP).
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region. rozvoja

11. Návrh na schválenie dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023.
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru regionálneho rozvoja

12. Návrh na schválenie dokumentu: Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020.
Predkladá: Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region. rozvoja

13. Návrh na zrušenie uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 268/2015, 269/2015 a 270/2015 zo dňa 18.5.2015.
Predkladá:Ing. Milan Semanco - vedúci odboru region. rozvoja

14. Predloženie návrhu manažérskej zmluvy na riadenie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - vedúci odd. práv., SMaVO

15. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

16. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

18. Záver.

Ing. Jaroslav B a š k a

predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK