Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

P o z v á n k a

Pozývam Vás na XVI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať
25. januára 2016, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 -

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. - vedúci oddelenia práv., SMaVO

  • Návrh na zámenu majetku TSK s majetkom obce Papradno z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  • Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku v k. ú. Trenčín, pozemku parc. č. 1531/100 v podiele 28/2721-in.
  • Návrh na zrušenie uznesenia a schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov v k.ú. Prievidza CKN parc.č. 1940/2,1940/6,1940/7 a 1940/8 s Mestom Prievidza.
  • Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a odpredaja pozemku parc. č. 851/6, k. ú. Bojnice.
  • Návrh na schválenie prebytočnosti a predaja novovytvoreného pozemku v Starej Turej.
  • Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
  • Návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja zo správy Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza.

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra tradičnej kultúry v Myjave.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková–vedúca odb. školstva a kultúry

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine SC TSK.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy

6. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2015.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

7. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

8. Záver.

 

 

 

                                 Ing. Jaroslav B a š k a, v.r.

                                              predseda

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK