Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

Pozývam Vás na XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať

8. júla 2019, t.j. v pondelok o 13.00 h

v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

na prvom poschodí, č. dv. 264 –

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XVII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Predkladá: Ing. Richard Horváth – hlavný kontrolór TSK

 

 1. Slovo pre verejnosť.                            

 

 1. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO

 1. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove - škola, Školská 1477/2A, so súpisným č. 1477 nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C č. 3238/2, k. ú. Partizánske, na LV č. 2851 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 2. Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena v k.ú. Nemšová od vlastníčky Júlie Lubinovej, Nemšová.
 3. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 3437 vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/8 vo vlastníctve Jozefa Bátoru a manž. Janky v k.ú. Bánovce nad Bebravou.
 4. Návrh na schválenie zámeny nehnuteľného majetku - pozemku registra "C" parc. č. 4692/11 vo vlastníctve TSK s pozemkom registra "C" parc. č. 4692/7 vo vlastníctve Jána Hanku a manž. Tatiany v k.ú. Bánovce nad Bebravou.
 5. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1682/5 k.ú. Púchov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.
 6. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 299 k.ú. Šišov v prospech Slovak Telekom, a. s., Bratislava.   
 7. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "E" č. 119/2 k. ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.      
 8. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku registra "C" parc. č. 1711/2 k. ú. Domaniža v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina.
 9. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou "Udiča - Pri družstve - rozšírenie NNK" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
 10. Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena stavbou "Udiča Prosné vývod NNK, Hladký" na pozemku registra "E" p.č. 280/15 k.ú. Udiča v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina.
 11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku TSK do správy správcu – Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37915568.

 1. Návrh na schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok v zmysle Čl. 34, ods. 1, bod 1.2. a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení.

Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci odd. právneho, SMaVO

 

 1. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. zmena).

Predkladá: Ing. Renata Ozimová - vedúca Odboru finančného

 

 1. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odb. školstva a kultúry

 

 1. Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková - vedúca Odb. školstva a kultúry

 1. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.
 2. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.
 3. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8, Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.

 

 1. Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019-2022.

Predkladá: Ing. Vladimír Vido - riaditeľ NsP Prievidza

 

 1. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou energie.

Predkladá: Ing. Beáta Tichá – poverená riadením Odboru investícií, ŽPaVP

 1. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
 2. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
 3. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.
 4. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Myjava vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby.

 

 1. Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia 5/2019.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja

 

 1. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja

 1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 - 2020 s názvom "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa".
 2. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 s názvom "Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny".
 3. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom "Lepší Trenčiansky kraj".

 

 1. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030.

Predkladá: Ing. Martina Lamačková - vedúca Odboru regionálneho rozvoja

 

 1. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2017 zo dňa 20.11.2017 - zmena členstva v Komisii legislatívno-právnej pri Z TSK.

Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

 

 1. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.

Predkladá: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone ver. funkcie

 

 1. Diskusia – Rôzne.
 2. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.
 3. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK