Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pozvánka na XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

P o z v á n k a

Pozývam Vás na XX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať
26. septembra 2016, t.j. v pondelok o 13.00 h
v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
na prvom poschodí, č. dv. 264 -

(rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

P r o g r a m:

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania).
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK

2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XIX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK

4. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL. M. - vedúci oddelenia právneho, SM a VO

  1. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Horné Bzince, zapísaného na LV č. 980 a  súťažných podmienok  obchodnej verejnej súťaže.
  2. Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Nitrianske Rudno, zapísaného na LV č. 961 a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
  3. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku registra KN-C parc.č. 2814/1 k.ú. Prievidza v prospech manželov Gorných.

5. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský, LL. M. - vedúci oddelenia právneho, SM a VO

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016.
Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného

7. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Predkladá: Mgr. Elena Štefíková, MPH – poverená riadením odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

  1. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Bernolákova č. 14/604
  2. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Domov sociálnych služieb - Púchov–Nosice, 020 01 Púchov-Nosice 57.

8. Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Mgr. Elena Štefíková, MPH – poverená riadením odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

9. Návrh na schválenie dokumentu:Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020“.
Predkladá: Mgr. Elena Štefíková, MPH – poverená riadením odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci

10. Návrhy na menovanie riaditeľov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odb. školstva a kultúry

11. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

14. Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

15. Návrhy na delegovanie zástupcov TSK do Rád škôl.
Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry

  1. Návrh na delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Námestie SNP 5, Partizánske, so sídlom Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske.
  2. Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.

16. Stratégia využitia potenciálu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy

17. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Predkladá: JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy

18. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.
Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru regionálneho rozvoja

  1. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 s názvom „Společné odborné vzdělávaní ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe".
  2. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nená- vratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 s názvom „Vzdelávať pre budúcnosť Edu4Future".

19. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
Predkladá: Ing. Milan Semanco – vedúci odboru regionálne rozvoja

20. Návrh Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

21. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK

22. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2015.
Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská – výkonná riaditeľka KOCR

23. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

24. Záver.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK